Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er den største tilskuddsordningen i landbruket. 

Publisert 17.12.2018, Sist endra 20.01.2023

Vilkårene for å få utbetalt tilskudd er at foretaket må være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer, og at foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

Vilkårene for produksjonstilskuddsordningene er regulert i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Formålet med produksjonstilskudd er ifølge forskriften "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp".

Foreløpige tilskuddssatser for inneværende år settes i jordbruksavtalen i mai/juni. Endelige satser fastsettes av Landbruks- og matdepartementet når omsøkt og godkjent areal, dyretall etc. er kjent etter søknadsomgangene og kommunenes foreløpige saksbehandling.

Søknadsfristene for produksjonstilskudd er 15. mars og 15. oktober for foretakets produksjon i søknadsåret. Utbetaling skjer i februar året etter søknadsåret. Foretak med husdyr må levere søknad både i mars og oktober. Øvrige foretak søker bare i oktober. Enkelte opplysninger kan etterregistreres innen 10. januar året etter. Mer utfyllende informasjon finnes hos Landbruksdirektoratet. Følg lenker til høyre på denne siden.

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket leveres elektronisk via Altinn.

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

Satser og regelverk er oppdatert på Landbruksdirektoratets nettside.

Kommunen er førsteinstans, og eventuelle spørsmål om ordningen adresseres dit.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.09.2021

Oppdaterte rundskriv

I samband med søknadsfristen 15. oktober 2021, er rundskriva oppdaterte:


Publisert 16.03.2021

Nye rundskriv for produksjonstilskot

I samband med søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket med søknadsfrist 15. mars, er nye rundskriv lagt ut på dei nye nettsidene til Landbruksdirektoratet:


Publisert 27.01.2021

Produksjonstilskot – viktig melding om § 4 i forskrifta

Landbruks- og matdepartementet har informert om at det er sett i gang eit arbeid me då revidere § 4 tredje og fjerde ledd i forskrift om produksjons- og avløysartilskot. I påvente av at dette arbeidet vert ferdig, ber departementet landbruksforvaltinga om å avvente praktisering av § 4 tredje ledd og fjerde ledd. Landbruksdirektoratet presiserer at dette òg gjeld for søknadsåret 2020.


Publisert 20.01.2021

Produksjonstilskot 2020

Endelege satsar for produksjonstilskot er klare. Tilskotet til kulturlandskap er endra frå 166 til 162 kroner. Endelege satsar finn de på Landbruksdirektoratet si heimeside frå 22.01.2021.

De kan attestere søknadar til 7. februar. Den 8.-17. februar er systemet stengd.

Om talet på slakta dyr endrar seg vil søknaden koma som «under behandling».


Publisert 19.01.2021

Produksjonstilskot – kontroll mot Debio

15. januar las Landbruksdirektoratet inn oppdatert informasjon frå Debio om kva for føretak som er knytt til deira kontrollordning. Fagsystemet eStil PT gjenopnar søknader frå føretak som har søkt om økologiske dyr/areal, men som ikkje er på lista frå Debio. Desse må kommunane følgje opp.