Klima- og miljøprogrammet

Kornåker
Kornåker. Foto: Berit Svensson

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø. Tilskuddet gis til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.

Publisert 24.01.2020, Sist endra 20.01.2023

Klima- og miljøprogrammet gir prosjekttilskudd innenfor temaene klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, forurensing, kulturlandskap og naturmangfold. Statsforvalteren gir støtte til regionale prosjekter.

Prosjektene skal primært rettes mot utfordringer som har interesse for lokale eller regionale problemstillinger. Prosjektene skal bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til

 • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensing, klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold
 • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon og produksjon av biogass
 • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

Faglige prioriteringer

Det nasjonale programmet har følgende faglige rammer og prioriteringer:

 • klimatilpasning
 • klimagassutslipp
 • jord
 • naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet
 • forurensing til vann, jord og luft
 • økologisk landbruk

Mer om faglige prioriteringer på Landbruksdirektoratet nettsider.

Ut ifra de nasjonale føringene støtter Statsforvalteren i Vestfold og Telemark prosjekter/tiltak som bidrar til:

 • Økt fokus på klimatiltak og tilpasninger i et endret klima
 • Økt fokus og kompetanseformidling om jord
 • Å stimulere til utprøving av nye tiltak og kunnskap knyttet til redusert miljøbelastning fra landbruket
 • Økt biologisk mangfold 
 • Økt fokus på økologisk landbruk
 • Kunnskap og informasjonsarbeid knyttet til bedre ressursutnyttelse fra landbruket

Jord- og klimarelaterte prosjekter, naturmangfold og prosjekter som integrerer flere formål prioriteres i 2023.

Målgruppe for programmet

Målgrupper for prosjektene kan være organisasjoner, næringsutøvere, rådgivere, forvaltning, og andre kompetanse- og forskningsmiljøer.

Søknad

Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn. Søknadsfrist er satt til 1. februar 2023.

Søk tilskudd til fylkesvise tiltak fra Klima- og miljøprogrammet via denne linken.

Søknader innen Klima- og miljøprogrammet vil bli vurdert etter faglig innhold, gjennomføringsevne, samarbeidspartnere og kostnader. For alle tiltak legges det vekt på konkrete og målbare resultater, spesielt for tiltak som primært gjelder kunnskapsformidling.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.