Ein trygg skuledag utan mobbing

Oppdatert 24.06.2022

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan krenking eller mobbing. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren.

Sei frå til rektor først

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du eller foreldra dine melde frå til rektor om kva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skulen må undersøke det som har skjedd. Undersøkinga skal gje skulen informasjon slik at dei kan lage tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å seie kva du meiner og kva du ønskjer av tiltak - hvis du vil. Du har også rett til å seie di meining sjølv, eller late andre gjere det for deg. Dei vaksne på skulen skal gjere alt dei kan for at du skal ha det trygt og godt på skulen.

Skulen skal alltid lage ein skriftleg plan med tiltaka som viser korleis dei skal hjelpe deg. Du har rett til å seie kva du meiner om planen, og du har rett til å få planen frå skulen. 

Sei frå til Statsforvaltaren viss skulen ikkje gjer nok

Rektor må kjenne til korleis du opplever skulemiljøet. Rektor har fem arbeidsdagar på å gjere deg trygg på at skulen skal hjelpe deg. Viss du etter dei fem arbeidsdagane ikkje er trygg på at skulen vil klare å hjelpe deg, kan du melde frå til oss hjå Statsforvaltaren. Det same gjeld viss du føler at skulen ikkje tek deg på alvor. Vi som jobbar hjå Statsforvaltaren skal først finne ut om skulen har gjort jobben sin. Dersom vi ser at dei ikkje har gjort jobben sin, kan vi bestemme kva skulen skal gjere for at du skal få ein trygg og god skulekvardag.

Vis meir

Skolen skal handle raskt for å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har fått en skjerpet plikt igjennom en ny aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt. Det sentrale ved den nye aktivitetsplikten er at denne plikten skal erstatte rektor sin plikt til å fatte enkeltvedtak i skolemiljøsaker.

Skolen har en skjerpet aktivitetsplikt hvis det er en ansatt på skolen som krenker en elev. Aktivitetsplikten gjelder for alle ansatte på skolen.   

Statsforvalteren er håndhevingsmyndighet i behandlingen av skolemiljøsaker. I denne ordningen skal Statsforvalteren vurdere om skolen har oppfylt sin lovpålagte aktivitetsplikt i elevsaker og eventuelt vedta tiltak som skolen må iverksette.

Håndhevingsordningen sikrer at elever og foreldre har mulighet til å få prøvd sin sak av en myndighet utenfor skolen.

Om aktivitetsplikten

Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elever har et trygt og godt skolemiljø og om mulig gripe inn ved krenkelser som mobbing, vold og diskriminering. Rektor skal varsles hvis det er mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal snarest undersøke saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, eller skolen avdekker dette gjennom undersøkelser, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens oppfatning som avgjør om han eller hun har et trygt og godt skolemiljø. Verken skolen, skoleeier eller Statsforvalteren kan sette elevens oppfatning til side eller overprøve denne.

Skolen skal sørge for at elever som er involvert i saken blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. Når skolen iverksetter tiltak, skal skolen lage en aktivitetsplan for dette. Skolen skal også dokumentere hva som er gjort for å løse saken.

Om håndhevningsordningen

Hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø kan saken meldes til Statsforvalteren. Saken kan meldes til statsforvalteren en uke etter at den er tatt opp med rektor. Det er eleven eller foreldrene som kan melde saken til statsforvalteren, enten muntlig eller skriftlig.

Statsforvalteren skal etter at saken er meldt vurdere om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin. Statsforvalteren skal innhente opplysninger fra skolen, tvinge frem handling og følge opp saken helt til eleven har det godt på skolen.

Statsforvalteren skal sørge for at barnet er hørt eller blir hørt. Hva som er det beste for barnet skal alltid være et grunnleggende hensyn.

Statsforvalteren fatter et vedtak som forteller hvordan skolen skal følge opp for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Eleven eller foreldrene kan klage på vedtaket til Utdanningsdirektoratet.

Dette er en forenklet fremstilling av regelverket. For mer utfyllende informasjon om nytt kapittel 9 A i opplæringsloven viser vi til lovteksten og forarbeidene til loven. Se lenke til høyre for mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet og lenke til lovteksten.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Dette står i lova

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.