Ein trygg skuledag utan mobbing

Oppdatert 17.03.2023

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan krenking eller mobbing. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren.

Sei frå til rektor først

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du eller foreldra dine melde frå til rektor om kva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skulen må undersøke det som har skjedd. Undersøkinga skal gje skulen informasjon slik at dei kan lage tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å seie kva du meiner og kva du ønskjer av tiltak - hvis du vil. Du har også rett til å seie di meining sjølv, eller late andre gjere det for deg. Dei vaksne på skulen skal gjere alt dei kan for at du skal ha det trygt og godt på skulen.

Skulen skal alltid lage ein skriftleg plan med tiltaka som viser korleis dei skal hjelpe deg. Du har rett til å seie kva du meiner om planen, og du har rett til å få planen frå skulen. 

Sei frå til Statsforvaltaren viss skulen ikkje gjer nok

Rektor må kjenne til korleis du opplever skulemiljøet. Rektor har fem arbeidsdagar på å gjere deg trygg på at skulen skal hjelpe deg. Viss du etter dei fem arbeidsdagane ikkje er trygg på at skulen vil klare å hjelpe deg, kan du melde frå til oss hjå Statsforvaltaren. Det same gjeld viss du føler at skulen ikkje tek deg på alvor. Vi som jobbar hjå Statsforvaltaren skal først finne ut om skulen har gjort jobben sin. Dersom vi ser at dei ikkje har gjort jobben sin, kan vi bestemme kva skulen skal gjere for at du skal få ein trygg og god skulekvardag.

Vis meir

Vi takker Statsforvalteren i Innlandet for at vi har fått lov til å bruke filmene som de har laget.

Elevens rett til å bli hørt

Vi vil gjerne snakke med eleven slik at han eller hun får fortalt oss om sin opplevelse av skolemiljøet. Eleven har rett til å uttale seg i saker som angår ham eller henne, men dette er ikke en plikt. Det er heller ikke noe eleven må gjøre for at vi skal behandle saken. Der eleven skal høres i løpet av vår saksbehandling, må vi i samråd med eleven og elevens foreldre, gjøre en konkret vurdering av hvor og på hvilken måte eleven skal høres. Dette må vurderes med utgangspunkt i hva som er til elevens beste. Det må legges til rette for at eleven kan bli hørt i trygge omgivelser og uten å påføre eleven ekstra belastning.  

Statsforvalterens vedtak

Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. Dette er plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og om nødvendig sette inn tiltak. Dersom skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten kan Statsforvalteren bestemme hva skolen skal gjøre slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren vil bestemme dette i et vedtak i saken. 

Klagerett

Hvis du er uenig i vårt vedtak har du rett til å klage. Du må i så fall klage innen tre uker etter at du har mottatt brevet. I klagen må du forklare hva du er uenig med oss i, og hvilken endring du vil oppnå med klagen. Statsforvalteren skal behandle klagen din. Dersom vi ikke gir deg medhold skal vi sende klagen din til Utdanningsdirektoratet, som er klageinstans. Dette går frem av opplæringsloven § 9 A-6 femte ledd, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Som part i saken har du, med noen unntak, rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter. Dette går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

Skolen og skoleeier har ikke klagerett på vedtaket vårt eller på vedtak fra Utdanningsdirektoratet. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Dette står i lova

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.