Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er eit viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.05.2023

Nye verktøy for kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lansert nye verktøy i arbeidet med kvalifiseringsprogram. Formålet er å styrke arbeidet med kvalifiseringsprogram i NAV-kontorene, slik at brukere som har rett på tjenesten identifiseres, og får tett oppfølging med et program som er tilrettelagt deres situasjon og behov.


Publisert 11.10.2022

Rapport om hvordan NAV-kontorene jobber med kvalifiseringsprogrammet

Oxford Research har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kartlagt hvordan NAV-kontorene arbeider med kvalifiseringsprogrammet (KVP). Formålet med kartleggingen var å styrke kunnskapsgrunnlaget og bidra til videreutvikling av programmet.


Publisert 18.11.2020

Rapportering om kvalifiseringsprogram, plikten til å stille vilkår om aktivitet og digitalisering av de sosiale tjenestene

Fylkesmannen ber om opplysninger fra Nav-kontorene i Trøndelag innen 15. januar 2021.