Tilskudd til kommunale jordvernstrategier

Søknadsfrist:
20. august 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Lanbruksdirektoratet
Kven kan søke:
Kommunene i Troms og Finnmark
Håbeite, Karpdalen i Sør-Varanger Foto: Ole Edgar Nilsen.

Nå kan kommuner søke tilskudd til arbeid med egen jordvernstrategi. I år ligger 1,87 mill. kroner i den nasjonale tilskuddspotten.

Publisert 25.04.2024

Ved rullering av kommuneplanens arealdel kan en jordvernstrategi være et godt verktøy for å sikre økt lokal kunnskap om jordbruksarealene, og redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen.

Jordvernets betydning for norsk og nordnorsk matsikkerhet er forsterket i lys av endret geopolitisk situasjon, bedre kunnskap om konsekvenser av klimaendringer og andre forhold som kan svekke global matproduksjon. Dyrka og dyrkbar jord er en begrenset ressurs, og et strengere nasjonalt jordvernmål krever nye grep i arealforvaltningen.

Tilskuddsordningen er en del av den nasjonale jordvernstrategien, og tilskudd kan gis til kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi. Tilskuddspotten for 2024 er på 1,87 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddsordningen, og vil prioritere søknader etter følgende kriterier;

  • Kommuner med stort utbyggingspress på jordbruksareal
  • Kommuner som snart skal rullere kommuneplanen
  • Kommuner med arealer ute av drift

Geografisk spredning av kommunene kan også tillegges vekt.

Her kan du lese hele utlysingen, finne søknadsskjema og veiledning hos Landbruksdirektoratet

Tilskuddene forventes å være rundt 100 000 kroner per kommune. 

Søknadsfristen er 20. august 2024. 

Søknadsfrist:
20. august 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Lanbruksdirektoratet
Kven kan søke:
Kommunene i Troms og Finnmark

Kontaktpersonar