Har funnet 56 kandiater

I høst fikk alle statsforvaltere i oppdrag fra Miljødirektoratet å identifisere konkrete naturområder som kan være aktuelle for supplerende vern. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vurdert i overkant av 600 områder og identifisert 56 områder som kandidater. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.02.2019

Ånderdalen Foto: Knut M. Nergård

Hensikten med oppdraget er å finne områder med trua og verdifull natur som er aktuell for vern. Vi foreslår i hovedsak:

  • områder med typer natur som ikke er tilstrekkelig vernet i dag
  • områder som gjør at hele økosystemer blir inkludert
  • avgrensninger slik at områder tåler endringer i klima

Miljødirektoratet og i neste omgang Klima og Miljødepartementet vil ta utgangspunkt i forslagene når de skal bestemme hvilke områder som skal utredes videre. 

Vår oversikt over områder innebærer ingen båndlegging av arealer.

 

Børselvdalen Foto: Stine Emilie Nøding Hansen

Supplerende vern

Våre innspill til aktuelle områder i Troms og Finnmark er basert på eksisterende naturfaglig kartlegging. 

Vi har sett på utvidelse av eksisterende verneområder og nye områder. Vi har også sett på områder som kan gi en bedre økologisk sammenheng mellom verneområder og viktige naturområder som ligger i nærheten av hverandre. 

"I prosessen med supplerende vern er det aktuelt å se på nye nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og biotopvernområder eller utvidelse av eksisterende områder. For skog og marine miljøer foregår det egne prosesser og disse naturtypene inngår ikke i arbeidet med supplerende vern."

(Miljødirektoratet)

 

Din medvirkning

Dersom Miljødirektoratet ber Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å sette i gang en verneplanprosess, vil vi starte opp arbeidet med medvirkning og høring etter reglene i naturmangfoldloven. 

På høyre side kan du se kart og tabell over de foreslåtte områdene.

Mer informasjon om supplerende vern finner dere på Miljødirektoratets nettside: Har identifisert verneverdig natur.