Registrere og fiske ut pukkellaks

Pukkellaks er en fremmed art. Hvis du vil bidra med utfisking av pukkellaks på andre måter enn ordinært fiske, så trenger du tillatelse fra Fylkesmannen. Alle som vil hjelpe til kan ta kontakt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.06.2019

Pukkellaksen er en fremmed art som kan være negativ for norsk fisk. I enkelte vassdrag har fiskeforeninger og andre satt i gang å fiske ut pukkellaks før gyting. I noen tilfeller har gytegroper blitt raket opp der pukkellaks som allerede har gytt. Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener dette bør fortsette og utvides der det er behov.

Til deg som vil bidra

Hvis du vil bidra på andre måter som ikke foregår som ordinært fiske, krever vi at du får særskilt tillatelse fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

I 2019 har Finnmarkseiendommen (FeFo) fått tillatelse for alle vassdrag på deres grunn. Dersom fiskeforeninger som forpakter vassdrag for FeFo ønsker å gjennomføre utfisking av pukkellaks, så kan dere avtale direkte med FeFo.

Andre kan kontakte Statsforvalteren direkte.


Fiskefeller

Den sikreste måten å sørge for at pukkellaks ikke vandrer opp i elver på er å sette opp fiskefeller langt ned i vassdrag. Imidlertid er dette en metode som er svært arbeidskrevende og som i utgangspunktet kun er mulig å benytte i mindre til mellomstore vassdrag. I 2019 skal fiskefeller settes opp i flere vassdrag i Øst-Finnmark.

Garn og not

Garn- og notredskaper er godt egnet til å ta ut pukkellaks i områder der fisken står tett samlet. Dette kan for eksempel være rett etter at fisken har vandret opp til munningsområder eller i kulper der den står sammentrengt. Hvis du bruker garn må du så langt som mulig unngå å fange annen fisk som laks, sjøørret og sjørøye. Dersom annen fisk havner i garnet, må du håndtere fisken varsom og sette den tilbake i elva.

Håv, harpun eller slynge

Hvis pukkellaksen er spredt, kan det være hensiktsmessig å bruke håv, harpun eller slynge for å ta ut fiken. Denne metoden er svært presis, men er ikke egnet dersom det dreier seg om store mengder fisk.

Raking av gytegroper

Hvis dere raker gytegroper er det viktig at dere er sikker på at dere ikke skader eller ødelegger gytegroper for stedegen fisk. Pukkellaksen gyter noen uker tidligere enn atlantisk laks. Det minsker risikoen for å ødelegge gropene til stedegen fisk.


Rapporter til Statsforvalteren

Hvis du har fått særlig tillatelse til å drive med utfiskingstiltak, så må du rapportere til Statsforvalteren. Dette avtaler vi i forbindelse med behandling av fisketillatelse.

Ta kontakt

Dersom du har spørsmål om pukkellaks eller ønsker tillatelse til utfisking av pukkellaks, så ta kontakt med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Kontakt oss.

 


Mer om pukkellaks i Troms og Finnmark

Antallet pukkellaks som er registret eller fanget i norske fjorder og elver har variert mye fra år til år. Elver i Øst-Finnmark er de vassdragene som har vist seg å være mest berørt av pukkellaks, både med hensyn til hyppighet og antall. Det siste året vi registrerte store innsig av pukkellaks i norske fjorder og elver var i 2017. I enkelte vassdrag ble det registret flere tusen individer. Våren 2018 ble det registret yngel av pukkellaks i flere elver i Øst-Finnmark. Dette er en bekreftelse på at gytingen sommeren 2017 var vellykket.

I lys av pukkellaksens 2-årige livssyklus er det sannsynlig at man kan få betydelig oppvandring av pukkellaks i våre elver kommende sesong. Det er vanskelig å spå hvilket omfang dette vil få, men erfaring fra tidligere år, viser at oppvandring kan forekomme langs store deler av norskekysten i varierende omfang.

Oppvandringen av pukkellaks i våre elver har tidligere år startet i begynnelsen av juli og vart frem mot midten av august. Pukkellaksen står i elva frem til gyting og alle dør i perioden etter gyting. De utgytte individene kan ofte observeres i bakevjer eller på elvekanten, da de er svært reduserte og evnen til å svømme er svekket.

 

Pukkellaks en fremmed art som ble satt ut i russiske vassdrag på Kolahalvøya fra slutten av 1950 tallet. Det tok ikke mange år før man første gang også registrerte oppgang av pukkellaks i norske vassdrag. Fangst av pukkellaks i nordnorske elver har vært vanlig i mange år og det er stor sannsynlighet for at man mange steder vil observere eller fange pukkellaks kommende sesong.

Pukkellaksen har en 2-årig livssyklus. Eggene som gytes på sensommeren klekker påfølgende vår og yngelen oppholder seg kun en kort periode i elva før den vandrer ut i sjøen samme vår. Når den vandrer ut er den kun noen få centimeter lang. Den tilbringer så ett år ute i havet hvor den vandrer rundt og spiser og vokser. Etter ett år i havet vandrer den tilbake til elvene for å gyte. Da er den gjerne mellom 1kg- 3kg. Pukkellaksens særegne livssyklus medfører at bestanden er delt i to separate delbestander. Èn delbestand som gyter i partallsår og èn som gyter i oddetallsår.

Negativt for norsk fisk

Foreløpig har man lite dokumentasjon fra norske elver på hvordan pukkellaksen kan påvirke stedegen fisk. Man har derimot en del kunnskap om hvordan etableringen av pukkellaksbestander i russiske elver har forløpt. Det er sterke indikasjoner på at det er konkurranse mellom pukkellaks og atlantisk laks, sjøørret og sjørøye. Dette innebærer blant annet konkurranse om gyteplasser på sommeren mellom pukkellaks og atlantisk laks og sjørøye. I tillegg kan det også være en konkurranse om mat mellom yngelen fra pukkellaks og yngelen til de stedegne fiskeartene. Videre kan det være risiko knyttet til spredning av sykdom og parasitter fra pukkellaks til stedegen fisk, men det er større usikkerhet knyttet til dette.

Fangstregistrering

Innrapportering av fangster av pukkellaks har frem til nå har ikke vært tilstrekkelig organisert for å få et helhetlig bilde av omfang og utbredelse av pukkellaksens forekomst. Dette gjelder både fisket i elver og sjølaksefiske.

Det har i endel tilfeller vært gjennomført registreringer av pukkellaks i forbindelse med drivtellinger og videotelling i enkeltvassdrag. Dette har bidratt til å avdekke forhold knyttet til oppvandringstidspunkt, antall og gyteadferd.

Fra og med i 2019 skal sjølaksefiskere rapportere sine fangster av pukkellaks sammen med øvrig fangst. Det er i den forbindelse kommet en ny utgave av fangstdagboka for sjølaksefiske der man i tillegg til atlantisk laks kan rapportere sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks.

For fisket som foregår i elver ivaretas rapporteringen gjennom fangstrapportsystemene som de ulike grunneiere og forpaktere benytter. Det er svært viktig at fiskere rapporterer inn fangst av pukkellaks så snart som mulig. Pukkellaks som fanges i elvene trekkes ikke i fra døgnkvoten eller sesongkvoten og skal under ingen omstendigheter settes tilbake i elva.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.