Søk midler til fôring av rein

Det er fortsatt beitekrise i Troms og Finnmark og det er bevilga ti millioner ekstra over reindriftsavtalen. De første midlene er nå fordelt. Vi oppfordrer distrikter som fortsatt har behov for støtte til fôring, om å søke om mer penger.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.03.2020

Det er nå nærmere 150 000 dyr i Troms og Finnmark som er rammet av beitekrisen - i tillegg til dyr i Nordland og Trøndelag. Under reindriftsforhandlingene utvidet Staten og NRL beitekrisefondet til 12,7 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet har nå utbetalt to millioner kroner fra fondet til Midtre- og Østre-Sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Statsforvalteren har også innvilget søknad fra distrikt 16 Karasjok Vest. Så langt er 2,8 millioner bevilget til de tre distriktene. 

Søk om midler til fôring av rein

Landbruks- og matdepartementet og NRL ble under reindriftsavtaleforhandlingene enige om å avsette 10 millioner kroner ekstra til kriseberedskap. Midlene skal fordeles slik at reineier får dekket innkjøp av fôr på inntil 2,- kroner per rein per dag.

Vi oppfordrer distrikter som fortsatt har behov for støtte til fôring, om å søke om mer penger.

Det er distriktsstyrene i det enkelte vinterbeiteområdet som må sende søknaden. Søknaden sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark på e-post fmtfpost@fylkesmannen.no

Søknadsskjema for midler til kriseberedskap finner du her.

For å få innvilget tilskudd, må disse vilkårene være oppfylt:

  • Kriseberedskapsutvalget må ha fastslått at det foreligger en beitekrise i området
  • Midler på distriktets eget krisefond må være brukt opp. Dette gjelder også midler som sommerbeitedistriktet har satt av til kriseberedskap.

Framover utbetaler Landbruksdirektoratet fortløpende midler til kriseberedskap etter søknader som er kommet inn og behandlet av Statsforvalteren. 

Pengene utbetales til distriktets konto. Distriktet er dermed ansvarlig for å fordele midlene til reineiere som har behov. Eventuelt kan distriktet selv organisere innkjøp av fôr, som igjen fordeles på reineierne i distriktet.

Statsforvalteren følger situasjonen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er i løpende kontakt med distriktene om situasjonen. Vi har forståelse for at næringen står i en svært krevende situasjon.

Det er nytt møte i kriseberedskapsutvalget i uke 12, der blant annet kriterier for fordeling av kriseberedskapsmidlene skal drøftes.

Har du spørsmål? 

Spørsmål om kriseberedskapsutvalget og situasjonen på beitene i Troms og Finnmark, rettes til reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha. Kontaktinformasjon finner du her på siden.


Hvor er det beitekrise i Troms og Finnmark? 

Kriseberedskapsutvalget i Finnmark hadde møte 6. mars om beitesituasjonen i Finnmark. Det er nå slått fast at det er beitekrise i alle vinterbeiteområdene i Vest-Finnmark. I Øst-Finnmark er det også store utfordringer på beitene. Her er det kun Rákkonjargá og Østre Sør-Varanger som ikke har meldt inn beitekrise.

I Troms reinbeiteområde har kriseberedskapsutvalget fastslått at det er beitekrise på Ringvassøy, Rebbenesøya, Kvaløya og Nord-Senja. I tillegg er det tidligere fastslått krise i Mauken/Tromsdalen, Hjerttind og Gielas i Troms reinbeiteområde.


Ta hensyn til reinen når du ferdes i naturen

Kontaktpersonar