Søknad om tiltak i sjø ved Espenesbogen

Høyringsfrist:
31. desember 2021

Søker er Dyrøy kommune. Hensikten med tiltakene er landvinning for industriareal.

 

Publisert 29.11.2021

Utfyllinga det søkes om omfatter et ca. 6 000 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med ca. 38 000 m3 sprengstein og ca. 1 000 m3 sand. Av hensyn til stabiliteten til den planlagte utfyllinga skal det ved fyllingsfronten først mudres ca. 3 000 m3 sedimenter i ei renne på ca. 1 000 m2.  Mudringsmassene, ca. 3 000 m3 sedimenter, planlegges dumpet i Solbergfjorden, ca. 2 km nord for Slåttevika. 

Miljøkonsekvenser
Miljøundersøkelser av sjøbunnen i området for planlagt utfylling/mudring har påvist miljøgiften antracen i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand), i én av tre sedimentprøver (øverste 10 cm).

Ved mudring og utfylling i sjø vil det være en generell fare for nedslamming av nærliggende områder. Forurensning på sjøbunnen vil kunne virvles opp, og medføre spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan også medføre fare for spredning av plast fra sprengledninger etc. i sjøen. Dumping av mudringsmasser kan også medføre nedslamming og spredning av miljøgifter.

Søknaden
Her finner du s søknaden med vedlegg.

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 31. desember 2021.

Uttalelse sendes til sftfpost@statsforvalteren.no

eller i brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2021/7113 oppgis.

Høyringsfrist:
31. desember 2021

Kontaktpersonar