Leiknes AS søker om utslippstillatelse i Fjordgård på Senja

Høyringsfrist:
26. november 2019

 

Ved etablering av nytt havneanlegg for fiskeri i Fjordgård i Lenvik kommune søkes det om tillatelse etter forurensningsloven til mudring, dumping og utfylling i sjø. Innspill kan sendes frem til 26. november.

 

 

Publisert 28.10.2019

Tiltaket omfatter mudring av et areal på 6 000 m2 og 20 000 m3 masser nord i Fjordgård ved gnr. 113 bnr. 271. Mudringen omfatter også sprengning av fjell. Det søkes om tillatelse til å dumpe inntil 6000 m3 av de mudrede massene på 60-110 meters dyp i dumpeområde ved tiltaksområdet og som angitt i Lenvik kommunes kystsoneplan.

 

Utfylling i sjø omfatter etablering av landareal og to moloer med et utfyllingsareal i sjø på om lag 30 000 m2 og med inntil 250 000 m3 masser. For å unngå spredning av plast fra sprengsteinsmasser oppgir søker at det vil gjennomføres visuell kontroll av massene før tipping i sjø. I tillegg oppgis det at det skal benyttes elektroniske tennere som i større grad synker til bunnen og ikke spres i vannmassene.

 

Det er ikke gjennomført miljøundersøkelser i sedimentene. Søker oppgir at det ikke er forurensende aktivitet i området og at sedimentene antas å være rene.

Send inn dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og åpner for uttalelser til søknaden. 

Uttalelser kan sendes til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no innen 26.november.