Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner mottok tilskudd over denne ordningen i 2022
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Kven kan søke:
Kommuner mottok tilskudd over denne ordningen i 2022
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23:59

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2022 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024).

Publisert 25.11.2022

Formålet med ordningen er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Regelverket for ordningen finner du her.

Merknad: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Helsedirektoratets utlysning av midlene finner du her.

Søke og/eller rapportere på tilskudd

Søknads- og rapporteringsfrist til statsforvalteren er 1. februar 2023.

MERK: Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning. Søknads- og rapporteringsskjema finner du her.

Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no 

For 2023 gis det inntil kr 330 000 (inkludert kompetansutviklingsmidler) for en 100 % stilling. Beløpet gjelder uavhengig av hvor søker befinner seg på årsstigen, jfr. regelverket punkt 4.

Bakgrunn

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid ble tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Planen er avsluttet og fra 2022 er det laget en ny innretning på tilskuddsordningen. Den blir utlyst i løpet av vinteren 2023 og alle kommuner har mulighet til å søke om midler, inkludert de som mottar tilskudd under overgangsordningen.

Overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2022 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Med forbehold om Stortingets årlige vedtak blir overgangsordningen avviklet senest i 2024.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer, slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å opprettholde og videreutvikle rusfeltet etter opptrappingsplanen for rusfeltet.

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner mottok tilskudd over denne ordningen i 2022
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Kven kan søke:
Kommuner mottok tilskudd over denne ordningen i 2022
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23:59