Skjønnsmidler - utgifter til ukrainske flyktninger i mottakfasen

Søknadsfrist:
3. oktober 2022
Målgruppe:
Vertskommuner med vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av etablerte tilskuddsordninger
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner som er vertskommuner med asylmottak og/eller kommuner med avtale om alternativ mottaksplass (AMOT)

Målet for ordningen er å kompensere vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av vertskommunetilskuddet eller andre tilskuddsordninger.

Publisert 31.08.2022

Stortinget vedtok i vår å øke skjønnsrammen til kommunene med 170 mill. kroner i 2022 til vertskommuner med store utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen. Søknader til ordningen skal sendes til Statsforvalteren. 

Om søknadene fra kommunene

Kommunene sender en enkel søknad som inneholder en kort beskrivelse av bakgrunnen for utgiftene det søkes om kompensasjon for og en lettfattet oversikt over dokumenterte utgifter. Søknadene sendes til sfinpost@statsforvalteren.no

Følgende krav gjelder for utgiftene:

  • Kun faktisk dokumentertelovpålagte utgifter knyttet til flyktninger som er registrert med opphold i kommunen kan inngå.
  • Utgiftene må være vesentlig høyere enn det som UDIs tilskudd til vertskommuner for asylmottak, inkludert tilskuddtil alternativ mottaksplass (AMOT), eller andre statlige tilskudd, dekker. Dette må dokumenteres.
  • Utgifter må gjelde lovpålagtetjenester, hovedsakelig innenfor helse- og barnevernsområdet. Utgifter til skolesektoren skal holdes utenom, siden Kunnskapsdepartementet har egne tilskuddsordninger til dette.

Det gis ikke skjønnsmidler basert på anslag. Ordningen er en toppfinansiering som kommer i tillegg til det ordinære vertskommunetilskuddet, og kommunene kan ikke forvente å få kompensert sine utgifter krone for krone.

Vedlagt er departementets brev om retningslinjene for ordningen.

Prosessen videre

Etter at kommunene har levert sine søknader innen 3. oktober skal Statsforvalteren kvalitetssikre søknadene og gi anbefaling om tildeling til Kommunal og distriktsdepartementet (KDD). KDD og Justisdepartementet tildeler midler bl.a. på grunnlag av tilrådning fra Statsforvalterne. Midlene vil bli utbetalt til kommunene i desember 2022. Det vil ikke bli bedt om rapportering på bruk av midlene.

Søknadsfrist:
3. oktober 2022
Målgruppe:
Vertskommuner med vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av etablerte tilskuddsordninger
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner som er vertskommuner med asylmottak og/eller kommuner med avtale om alternativ mottaksplass (AMOT)