Tilskudd til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2022
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner. Overgangsordning: Helseforetak kan stå som søker sammen med kommunen der dette har vært gjort tidligere, og da med samarbeidsavtale.
Rapporteringsfrist:
31. mars 2022

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. For eksempel utvikling og bidrag til drift av FACT team. Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Publisert 10.02.2022

Søker kan velge å utvikle tiltak gjennom kommunale tiltak/tjenester, interkommunalt samarbeid eller i samarbeid med helseforetak og kommune. Kommunen skal stå som hovedsøker, også når det søkes om midler til tiltak sammen med helseforetak. Søknaden skal da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket. Det forutsettes at en samarbeidsavtale for det tiltaket/prosjektet det søkes midler til vedlegges søknaden.

Som en overgangsordning kan helseforetak stå som søker sammen med kommunen der det har vært gjort tidligere og da med samarbeidsavtale. En part søker på vegne av samarbeidspartnere, og er økonomisk og administrativt ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet ovenfor Helsedirektoratet.

Vedlagt ligger regelverk for ordningen, søknadsskjema for ordningen og rapporteringsskjema for ordningen.

Søknadsfrist:
31. mars 2022
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner. Overgangsordning: Helseforetak kan stå som søker sammen med kommunen der dette har vært gjort tidligere, og da med samarbeidsavtale.
Rapporteringsfrist:
31. mars 2022