Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Søknadsfrist:
10. juni 2021 23:59
Målgruppe:
Barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer som har behov for hjelp
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Kven kan søke:
Kommunene i Innlandet

Kunngjøring av ekstra tilskudd. Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer som har behov for hjelp. Målgruppen for tilskuddet er kommunene.

Publisert 25.05.2021

Hensikten med tilskuddet er å gi kommunene en bedre anledning til å midlertidig styrke eksisterende behandlingstilbud under pandemien for å øke tilgangen til lavterskelhjelp for psykiske plager og rusproblemer.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være økt bemanning, utvidede åpningstider, styrking av forebyggende tiltak og tidlig innsats, oppsøkende arbeid, kompetansetiltak og samhandlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten. Kommunene som søker må kort skissere hvordan de vil styrke sitt tilbud før de tildeles midler.

I enkelte kommuner er tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer fortsatt redusert som følge av koronapandemien. Målgruppen er sårbar, og situasjonen er fortsatt bekymringsfull så vi håper på stor aktivitet knyttet til denne ordningen. De som tidligere har søkt på ordninger som Smittevern og oppfølgingsarbeid for voksne og ekstramidler til barn og unge – covid-19, står fritt til å søke på denne ordningen også.

Vi ber om at det skrives en kortfattet søknad som beskriver tiltaket samt budsjett/søknadsbeløp for tiltaket. 

Det er utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen, se lenke på denne siden.

Vi viser videre til regelverket for ordningen, se vedlagte lenke.

 

Søknadene sendes Statsforvalteren i Innlandet pr. post:

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

eller elektronisk til postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no  gjerne med elektronisk kopi til nevnte saksbehandlere:

 

Kim Åge Stenseth                                                                  Arild Bækkevold

kiast@statsforvalteren.no                                        fmheabe@statsforvalteren.no                                                             

 

Søknadsfrist:
10. juni 2021 23:59
Målgruppe:
Barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer som har behov for hjelp
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Kven kan søke:
Kommunene i Innlandet