Tiltakspakke for sårbare eldre (aktivitetstilbud, besøksvert og aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet)

Søknadsfrist:
10. september 2020 23:59
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022 23:00

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap, frivillige og ideelle organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak for sårbare eldre.

Publisert 23.07.2020

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt. Dette vil bidra til at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte. Dette kan skje i samarbeid med frivilligheten.

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert. 

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap, frivillige og ideelle organisasjoner kan søke om tilskudd for å motvirke ensomhet. 

Søknadsprosessen

Send en poengtert og kortfattet søknad med informasjon om mål og målgruppe, tiltak, framdriftsplan og eventuelle samarbeidsaktører. I søknaden skal det også oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema, men informasjon om hva søknaden skal inneholde, finnes i vedlagte regelverk.

Vi ber om en samlet søknad fra kommunen/fylkeskommunen/virksomheten. Dersom det søkes om flere tiltak, må det gjøres en prioritering av tiltakene

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 10.9.2020.

Søknadsfrist:
10. september 2020 23:59
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022 23:00