Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Søknadsfrist:
1. april 2019 23:00
Målgruppe:
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner i Innlandet
Rapporteringsfrist:
1. april 2020 23:00

Tiskudd for 2020 er overført til fylkeskommunen

Publisert 16.01.2019

Fra 2020 er dette tilskuddet overført til fylkeskommunen. 

For mer informasjon: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/folkehelse/

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal:

• stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom

 
Søknadsfrist:
1. april 2019 23:00
Målgruppe:
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner i Innlandet
Rapporteringsfrist:
1. april 2020 23:00