Oppheving av reguleringsplan står ved lag

Bilde: Unsplash

I november opphevet Statsforvalteren reguleringsplanen for Knausvola. To av grunneierne har engasjert advokat og bedt oss vurdere saken på nytt. Statsforvalteren har nå besluttet å opprettholde sitt vedtak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.09.2022

Fortetting nært nasjonalpark

Etter flere år med planarbeid vedtok Tolga kommune reguleringsplanen for Knausvola hyttegrend. Knausvola ligger i randsonen for villreinområdet Forollhogna. Planen åpner for å fortette med 28 nye tomter.

 

Hva blir konsekvensene for villreinen?

Flere hytteeiere klaget på reguleringen, og Statsforvalteren tok klagene til følge. Vi mente villreinens tilstedeværelse og bruk må utredes bedre før man kan åpne for flere hytter i området.

 

Ba om ny vurdering

Grunneierne, som fremmet planforslaget, har bedt Statsforvalteren se på saken på nytt. De mener kommunen hadde godt nok grunnlag for å regulere. I brevet gjennomgår de kjent kunnskap om villreinen i området og argumenterer for at høringsmerknadene bygger på feil fakta. Grunneierne mener fortettingen ikke vil påvirke villreinen i nevneverdig grad og at det ikke er behov for konsekvensutredning.

 

Ikke grunn til å gjøre om

Statsforvalteren har vurdert saken på nytt og mener forholdet til villrein ikke er godt nok utredet.

Etter vårt syn ga høringen grunn til å undersøke de påpekte forholdene nærmere. Kommunen har ikke tydeliggjort hva de legger til grunn eller vurdert de konkrete virkningene av reguleringen.

Vi opprettholder derfor avgjørelsen om oppheving. Avgjørelsen finner du her.