Stadfester reguleringsplan for lavblokk i Skarnes

Foto: BoligPartner

Sør-Odal kommune har godkjent reguleringsplanen for «Kampen Panorama». Planen åpner for å bygge en lavblokk i 3 etasjer. Fortidsminneforeningen v/ Solør-Odalen lokallag klaget reguleringsplanen inn til Statsforvalteren.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.05.2022

Område med bevaringsverdig bebyggelse

Reguleringsplanen gjelder en eiendom i området «Kampen», som består av småhusbebyggelse fra tidlig 1900-tall. Lavblokka vil avvike fra den eldre bebyggelsen både i størrelse og form. Det kom derfor inn flere negative høringsuttalelser under planarbeidet. Fortidsminneforeningen mener at planen ikke skulle vært godkjent, fordi blokka går ut over kulturmiljøet i området. De anbefaler å redusere høyden til 2 etasjer og saltak, slik at bygget blir mer likt bebyggelsen i området.

 

Motstridende interesser

Kommunen har erkjent at bygget i liten grad tilpasser seg bygningsmiljøet. De har i stedet lagt stor vekt på å fortette med flere boliger. De mener prosjektet er akseptabelt fordi man utnytter ubebygd areal nært sentrum, med 12 leiligheter. Blokka blir liggende helt i utkanten av området, og ikke inne blant småhusene. Kommunen mener det er gunstig å beholde en buffer med ubebygd areal mot den bevaringsverdige bebyggelsen og begrense «fotavtrykket» ved å ha leiligheter i 3 etasjer. De har samtidig søkt å begrense høydevirkningen noe, ved å godkjenne maks. 10,5 m høyde og flatt tak.

 

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren har vurdert saken og lagt vekt på at det er kommunen som er planmyndighet. Kommunen har rett til å bestemme hvilke interesser man skal prioritere og fastsette arealbruken gjennom planer. Dette tilhører kommunens «frie» skjønn, som klageinstansen skal være tilbakeholden med å overprøve. Vår vurdering er at reguleringen bygger på en forsvarlig avveiing av interesser. Det foreligger da ikke grunn til å sette kommunens regulering til side. Vi konkluderte derfor med å stadfeste reguleringsplanen.

 

Statsforvalterens klageavgjørelse finner du i margen til høyre.