Statsforvalteren opphever muntlig vedtak

Pixabay.com
Pixabay.com

I 2018 ga en kommune i Innlandet midlertidig dispensasjon til flytting av gjerde og/eller portal. Problemet er at vedtaket ikke ble fattet i tråd med grunnleggende regler for saksbehandling. Det førte til opphevelse.

Publisert 22.04.2022

Statsforvalteren kom over dispensasjonsvedtaket i forbindelse med en annen sak. På grunn av vesentlige saksbehandlingsfeil, besluttet Statsforvalteren av eget tiltak å kontrollere lovligheten av dispensasjonsvedtaket.

 

Lovlighetskontroll

Statsforvalteren kan ifølge kommuneloven av eget tiltak gjøre såkalt lovlighetskontroll av kommunale vedtak, men det skal mye til. Dette har sammenheng med at kommunene er selvstendige forvaltningsorganer og eget folkevalgt nivå, med lovpålagt ansvar for svært mange og sentrale oppgaver. Statsforvalteren må derfor vise tillit til at kommunale organer treffer sine avgjørelser i samsvar med lovverket.

 

Det spesielle med denne saken er blant annet at vedtaket var muntlig og dermed i strid med kravet til skriftlighet i forvaltningsloven. Mangelen på skriftlighet gjør det vanskelig for Statsforvalteren å slå fast om det aktuelle tiltaket oppfylte vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

 

Enkeltvedtak kan unntaksvis treffes muntlig

Den klare hovedregelen er at enkeltvedtak skal være skriftlig. Unntak kan bare gjøres dersom det vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet å treffe vedtaket skriftlig. Et eksempel er hvis brannvesenet må gi ordre om å rive en bygning under et slukningsarbeid. Da kan vedtaket om riving fattes muntlig.

 

Men kan forvaltningsorganet i slike tilfeller la være å følge opp det muntlige vedtaket? Sagt med andre ord: Kan forvaltningen la vedtaket forbli muntlig? Svaret er ifølge Statsforvalteren nei. Selv om det ikke følger uttrykkelig av forvaltningsloven, er loven tolket slik at et muntlig vedtak må bekreftes skriftlig så snart som mulig etter at det er truffet.

 

Det muntlige vedtaket i denne saken ble aldri fulgt opp av kommunen i form av en skriftlig bekreftelse. Dette, og noen andre momenter, førte til at Statsforvalteren anser det muntlige vedtaket som ugyldig. Vedtaket ble dermed opphevet av Statsforvalteren.

 

Du kan lese Statsforvalterens avgjørelse her.  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.