Statsforvalteren krever bedre flomsikring

Google StreetView
Google StreetView

Elverum kommune har vedtatt reguleringsplan for å utvide politistasjonen i Elvarheimgata. NVE har klaget saken inn til Statsforvalteren. Vi mener klagen må føre fram fordi planen ikke ivaretar flomsikkerhet godt nok.

Publisert 06.04.2022

Utvidelse nær Glomma

Politiet ønsker å bygge et tilbygg med kontorer og parkeringskjeller. Politistasjonen ligger i et flomutsatt område, nært Glomma. Kommunen har godkjent reguleringen med forutsetning om å sikre bygget mot vannstanden ved en såkalt «200-årsflom». Det vil si nivået for en flom med årlig sannsynlighet på 1:200 (omtrent tilsvarende flommen i 1995).

 

 

Driften må fungere normalt – også ved flom

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er negativ til planen. De mener bygget må sikres mot nivået for en «1000-årsflom» – det vil si årlig sannsynlighet på 1:1000. Dette fordi politistasjoner har en viktig samfunnsfunksjon, som gir økt behov for et sikkert bygg. Politistasjoner må fungere under mer ekstreme flomhendelser enn det «vanlige» bygg må forholde seg til.

 

Sikkerhet mot 1000-årsflom

Statsforvalteren er enig i NVE sitt syn på saken. Etter byggteknisk forskrift kreves det høyere sikkerhet mot flom for en politistasjon enn for øvrige bygg. En oversvømmelse vil gi konsekvenser for politiets drift – noe som innebærer større ulemper for samfunnet. Forskriften stiller derfor krav om at politistasjoner må sikres mot 1000-årsflom.

 

Utfordrende problemstillinger

Klagesaken har reist spørsmålet om man kan sikre bygget på andre måter enn kun ved fysiske tiltak (konstruksjoner, terrengheving o.l.). Kommunen har drøftet løsninger som beredskapsplan, tidlig varsling og å flytte på tjenestebiler ved flomhendelser (såkalte «organisatoriske tiltak»). NVE mener at gjeldende regelverk ikke åpner for å oppfylle forskriftskravene på denne måten. Statsforvalteren deler NVEs oppfatning.

 

Flomsikring er for øvrig en velkjent utfordring i flere byer, og reglene kan oppleves å være noe rigide. NVE har meldt fra om utfordringene til Direktoratet for byggkvalitet, slik at de eventuelt kan se på muligheter for å videreutvikle reglene.

 

Statsforvalterens klageavgjørelse kan du lese her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.