Plan- og byggesaker 2021

Bilde: Pixabay.com
Bilde: Pixabay.com

Her er en oversikt over plan- og byggesaker som Statsforvalteren i Innlandet behandlet i 2021. Noen tall fra tidligere år er også tatt med, til sammenligning.

Publisert 25.01.2022

Innlandets 46 kommuner behandler et stort antall saker etter plan- og bygningsloven hvert år. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak kommunene treffer etter denne loven, og får derfor oversendt plan- og byggesaker fra kommunene hvor klager ikke er tatt til følge av kommunen.

 

Klagesakene deles grovt sett inn i byggesaker og plansaker. Byggesaker kan for eksempel gjelde oppføring av nye boliger, tilbygg, bruksendring eller etablering av vei. Under byggesaker hører også dispensasjoner (unntak fra lov, forskrift eller plan). Med «plansaker» menes saker om vedtakelse eller endring av reguleringsplan. Eksempler på det som nedenfor omtales som «andre saker», er ekspropriasjonssaker, krav om omgjøring og dekning av sakskostnader.

 

Saksmengde

Innkomne saker pr. år

 • 2021: 292
 • 2020: 223
 • 2019: 329
 • 2018: 241

 

Behandlede saker pr. år

 • 2021: 270
 • 2020: 298
 • 2019: 247
 • 2018: 233

 

Oversikt over behandlede saker de siste fire årene:

 

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren har etter loven en frist på 12 uker til å behandle klager i byggesaker. Vi tilstreber å behandle også klage på reguleringsplan innen samme frist.

 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2021: 10 uker
 • Andel saker behandlet innenfor frist: 74 %

 

Sakstyper

 • Klage på byggesak: 179
  Av disse:
  • alminnelig byggesak: 51
  • dispensasjon: 85
  • overtredelsesgebyr og pålegg om retting: 43
 • Klage på reguleringsplan: 46
 • Andre saker: 45

 

 

Har klagene ført fram?

Antall klager som har blitt tatt til følge, det vil si endt med opphevelse eller omgjøring:

 • 69 klager (26 %)

 

Kun 2 av dem gjaldt reguleringsplan. Les mer om hvorfor her.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.