Status lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen pr. 5 april 2024

Den genetisk viktige ulven, V1157, er nå flyttet inn i ulvesona ifølge nyhetsartikkel på Miljødirektoratet sine hjemmesider. Her følger litt informasjon om status for lisensfelling ulv utenfor ulvesonen i Innlandet. 

Publisert 05.04.2024

Den genetisk viktige ulven, V1157, er nå flyttet inn i ulvesona ifølge nyhetsartikkel på Miljødirektoratet sine hjemmesider. Artikkelen kan du lese her

Lisensfelling ulv er nå tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen, også i de områdene det har vært midlertidig stans for å skjerme individ V1157. Gjenværende kvote pr. 5.4.2024 er på 9 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus) utenfor ulvesona, og 5 dyr i hele region 3 (gamle Oppland). 

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet. 

For å høre den til enhver tid gjeldende kvote ring 954 52 101.

Minner om felles bestemmelser for region 3, region 4 og region 5.

Tidsavgrensning:

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesona er fra 1. desember 2023 til 31. mai 2024.

Særlige vilkår:

Jeger plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste for å kunne holde seg oppdatert på gjenværende kvote gjennom dagen. Du kan registrere deg her.

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Statsforvalteren i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens. 

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Godkjent skyteprøve for jaktåret 2023/2024 gjelder ut perioden for lisensfelling av ulv (til 31. mai).

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

All irregulær avgang fra og med vedtaksdato trekkes av lisensfellingskvoten

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

Jeger kan normalt beholde skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.