Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Fylkesmannnen minner om at fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak er 15. februar 2019 for region 5/Hedmark og 01.mars for region 3/Oppland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.01.2019

Søknadene skal sendes inn elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak
Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og tamrein, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. Tilskudd skal bidra til en god samordning av landbruks-, dyrevern- og miljøvirkemidler innen rovviltforvaltningen.

Direkte tapsreduserende tiltak
Eiere av produksjonsdyr i landbruket og tamreineiere kan søke om tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av virkemidler.

Konfliktdempende tiltak
Personer, kommuner og organisasjoner kan søke om midler til tiltak som har til hensikt å dempe konflikter i samfunnet som forårsakes av rovvilt. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

Hvilke tiltak som kan settes i verk og hvordan midlene fordeles reguleres av  forskrift om FKT av 1. januar 2013. I tillegg har rovviltnemndene i region 3 og region 5 utarbeidet retningslinjer og prioriteringer for hvordan midlene skal fordeles i Oppland og Hedmark. Dette er nærmere beskrevet i forvaltningsplanen.