Ny forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5-Hedmark

Kartutsnitt av gamle Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 vedtok i møte den 19. desember 2022 ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5-Hedmark.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.01.2023

Rovviltnemnda i region 5 er ansvarlig for arbeidet med å rullere forvaltningsplan, og Statsforvalteren i Innlandet har vært sekretariat i arbeidet. Arbeidet med rullering av forvaltningsplanen startet i november 2020 med melding om oppstart. Rovviltnemnda har brukt 2021 til å utarbeide et planutkast. Det har vært en bred og omfattende prosess, med blant annet dialogmøter med aktuelle aktører i 2021, samt bred offentlig høring og konsultasjoner med Sametinget i 2022. Det kom inn 43 høringsuttaler etter den offentlige høringsrunden, som nemnda har gjennomgått før forvaltningsplanen ble sendt til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet til faglig gjennomgang.

Den nye forvaltningsplanen ligger på denne siden. Som vedlegg til planen ligger også de faglige uttalene fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet, protokoller fra konsultasjoner med Sametinget, samt nemndas vedtak av forvaltningsplanen.