Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2019

Død ulv

Klima- og miljødepartementet (KLD) har den 17. desember 2018 vedtatt at Slettåsflokken kan felles på lisensfelling. Kvoten er på 3 dyr, men dersom det viser seg at det er flere enn 3 dyr i flokken, kan departementet utvide kvoten.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2018

Rovviltnemndene i region 4 og region 5 vedtok den 19. juni at det kunne felles tre flokker innenfor ulvesona. Vedtaket ble påklaget, og Klima- og miljødepartementet (KLD) fattet den 17. desember 2018 endelig vedtak i saken. KLD vedtok at Slettåsflokken kan tas ut gjennom lisensfelling. Kvoten er satt til 3 dyr, men dersom det viser seg at det er flere enn 3 dyr i flokken, kan departementet vurdere å utvide kvoten. Departementet har gitt Fylkesmannen i oppgave å avgrense lisensfellingsområdet på en hensiktsmessig måte.

Fellingsperioden er fra 1. januar til 15. februar.

Områdeavgrensing

Fra punktet der fv. 561 og fv. 584 møtes øst for Osensjøen. Nordover langs fv. 561 langs østsiden av Osensjøen til denne møter fv. 215. Østover langs fv. 215 til kommunegrensa mellom Trysil og Åmot. Nordover langs kommunegrensa til denne møter kommunegrense Rendalen. Videre i en rett linje til fv. 577 (Eltdalsfjellvegen) ved Nordvang. Sørøstover langs fv. 577 til denne møter fv. 215. Videre østover langs fv. 215 til denne møter fv. 26. Sørover langs fv. 26 til denne møter fv 563 vest for Innbygda. Videre sørvestover på fv. 563 til denne møter fv. 584. Videre sørover fv. 584 til punktet der fv. 584 og fv. 561 møtes øst for Osensjøen.

Særlige vilkår

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. På grunn av tekniske problemer er denne tjenesten for tiden ikke tilgjengelig!

Det er for tiden tekniske problemer med Fylkesmannens SMS-varsling. Jeger må derfor inntil problemet er løst holde seg oppdatert om gjeldende kvote ved å ringe Ulvetelefonen hos Fylkesmannen i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart og klokken 12:00 hver dag.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2018/2019.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven, der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Fylkesmannen har etter eget tiltak innvilget grunneierne i Brødalen naturreservat dispensasjon fra vernebestemmelsene. Dispensasjonen gjelder også de som har grunneiers tillatelse til å drive lisensfelling i området.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.