Lisensfelling av jerv i Innlandet 2023-2024

Jerv. Foto: Rune Bjørnstad

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 Hedmark. I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av inntil 10 jerv.

Publisert 16.08.2023

Region 5 Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 15. mai vedtak om lisensfelling av jerv. Nemndas vedtak er påklaget. KLD har opprettholdt nemndas vedtak i saken.

Kvoten er på 35 dyr, hvorav 22 hunndyr. Det er åpnet for lisensfelling av jerv i beiteprioritert område (grønn sone) i forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark.

 

Fellingsområde:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.

De deler av Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma, samtSør-Odal kommune nord for Glomma.

I Stor-Elvdal kommune inngår den delen av kommunen som ligger vest for Glomma, men fra Koppang inngår også områdene øst for Glomma og nord for FV 30.  

I Rendalen og Engerdal kommuner inngår den delen av kommunene som er nord for FV 30 til Åkerstrømmen og videre FV 217 til Sølenstua, hvor grensa følger da FV 2208 til Engerdalssætra og FV 26 til Drevsjø. Grensa følger FV26 videre mot Drevsjø til der det tar av en veg østover som går langs sørenden av Vurrusjøen. Grensa følger denne vegen til den slutter, og går videre i rett linje til der riksgrensen møter sørenden av Flötningsjøen. 

 

Region 3 Oppland

Rovviltnemnda i region 3 Oppland fattet i møte den 4.mai vedtak om lisensfelling av jerv. Nemndas vedtak er påklaget. KLD har gitt klagene delvis medhold, og fattet nytt vedtak i saken.

Kvoten er på 10 dyr, hvorav 5 hunndyr. Av den samlede kvoten på 10 dyr kan inntil 5 dyr, hvorav 2 hunndyr, felles innenfor jerveprioritert område.

Fellingsområde: 

Hele fylket, men med begrensning i antall dyr som kan felles innenfor jerveprioritert område.

Jerveprioritert område avgrensing blir: Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå. Dette jerveprioriterte området avgrenses av kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark. Se kart i margen til høyre i denne nettsaken. 

 

Vilkår som ligger til grunn for lisensfellingen:

Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.

Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområdet, men det må fremmes særskilt søknad til Statsforvalteren ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.

Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.

Lisensfellingsperioden er fra 20.8.2023 til 15.2.2024.

Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Statsforvalterens jervetelefon 911 07 485.

I tillegg plikter jegere seg til å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste. Merk at samtlige telefonnummer registrert i SMS- varslingstjenesten for rovvilt ble slettet nå før kommende lisensfellingsperiode. Alle som vil delta i lisensfelling/kvotejakt eller motta melding om rovvilt i region 3 og 5 må derfor registrere seg på nytt fra 15.august. 

Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren på tlf 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.

Innenfor vernede områder (naturreservater o.a.) plikter den enkelte lisensjeger å forsikre seg om at lisensfelling er tillatt i det aktuelle verneområdet, og evt. søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften dersom så ikke er tilfelle.

For øvrig gjelder de krav som følger av viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.