Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019

Rovviltnemnda i region 5 har i møte den 14. desember fattet vedtak om en utvidelse av kvoten for lisensfelling av jerv. Kvoten ble økt med 6 dyr.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.12.2018

Rovviltnemnda i region 5 fattet i møte den 19. juni vedtak om lisensfelling av jerv i Hedmark. Dette vedtaket ble påklaget, og Klima- og miljødepartementet (KLD) fattet den 12. september vedtak i klagesaken. KLD vedtok en kvote på 16 dyr. Denne kvoten ble fylt den 9. desember. Rovviltnemnda har i møte den 14. desember vurdert at det foreligger grunnlag for å utvide kvoten. Protokollen fra møtet ble endelig godkjent mandag 17. desember kl. 15:30. Nemnda vedtok å utvide lisensfellingsområdet til også å omfatte ulvesona. Videre vedtok nemnda å øke kvoten med 6 dyr. Av disse kan 3 dyr felles innenfor viktige beiteområder, og 3 dyr kan felles innenfor den del av ulvesona som ligger i Hedmark/Innlandet.

Fellingsperiode: 17. desember 2018 - 15. februar 2019.

Fellingsområdet som omfatter viktige beiteområder:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, og Nord-Odal kommuner.

De deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma.

Stor-Elvdal kommune vest for Glomma og nord for Atna elv/Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og sør for Imsa.

Rendalen kommune vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv. 664 fra krysset med Rv. 3, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217.

I Engerdal kommune inngår den del som ligger nord og øst for fv. 217 og fv. 218.

Fellingsområdet som omfatter ulvesona:

Eidskog kommune.

De deler av kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot som ligger øst for Glomma.

Trysil kommune sør for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa.

Følgende vilkår ligger til grunn for lisensfellingen:

 • Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.
 • Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområdet.
 • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.
 • Lisensfellingsperioden er fra 10.9.2018 til 15.2.2019.
 • Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Fylkesmannens jervetelefon 911 07 485.
 • Jeger plikter å registrere seg på Fylkesmannens SMS-varsling for oppdatert informasjon om felte dyr. På grunn av tekniske problemer er denne tjenesten for tiden ikke tilgjengelig!
 • Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen på tlf. 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.
 • Det må fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.
 • Innenfor vernede områder (naturreservater o.a.) plikter den enkelte lisensjeger å forsikre seg om at lisensfelling er tillatt i det aktuelle verneområdet, og evt. søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften dersom så ikke er tilfelle.
 • Bruk av snøscooter i forbindelse med lisensfelling av jerv er ikke tillatt, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 21.
 • For øvrig gjelder de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.