Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2023

Bjørn. Foto: Rune Bjørnstad

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av inntil 4 bjørner i 2023. I region 5 Hedmark åpnes det for lisensfelling av inntil 4 bjørner i år.

Publisert 16.08.2023

Region 3 / Oppland

Rovviltnemnda i region 3 Oppland fattet den 4. mai vedtak om en kombinert kvote for skadefelling og lisensfelling av bjørn. Nemndas vedtak er påklaget. KLD har opprettholdt nemndas vedtak i saken, men har gjort noen endringer i vilkårene for vedtaket.

Kvoten er fastsatt til 4 dyr. Det er så langt ikke felt noen dyr på skadefelling.

Kvote for lisensfelling: 4 dyr.

Fellingsområde: Hele region 3 / Oppland.

 

Region 5 / Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet den 15. mai vedtak om en kombinert kvote for skadefelling og lisensfelling av bjørn. Nemndas vedtak er påklaget. KLD har opprettholdt nemndas vedtak i saken.

Kvoten er fastsatt til 6 dyr. I Hedmark har det i løpet av sommeren blitt felt 2 bjørn på skadefelling.

Kvote for lisensfelling: 4 dyr.

Det er åpnet for lisensfelling av bjørn i beiteprioritert område (grønn sone) i forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark. Følgende inngår i fellingsområde:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.

De deler av Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma, samt Sør-Odal kommune nord for Glomma..

I Stor-Elvdal kommune inngår den delen av kommunen som ligger vest for Glomma, men fra Koppang inngår også områdene øst for Glomma og nord for FV 30. 

I Rendalen og Engerdal kommuner inngår den delen av kommunene som er nord for FV 30 til Åkerstrømmen og videre FV 217 til Sølnstua, hvor grensa følger da FV 2208 til Engerdalssætra og FV 26 til Drevsjø. Grensa følger FV26 videre mot Drevsjø til der det tar av en veg østover som går langs sørenden av Vurrusjøen. Grensa følger denne vegen til den slutter, og går videre i rett linje til der riksgrensen møter sørenden av Flötningsjøen. 

 

Vilkår som ligger til grunn for lisensfellingen:

Lisensfelling er tillatt fra 21. august til og med 15. oktober. Binne med unger samt hennes unge(-r) er unntatt fra lisensfelling.

Jakt på bjørn krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste. Merk at samtlige telefonnummer registrert i SMS- varslingstjenesten for rovvilt ble slettet nå før kommende lisensfellingsperiode. Alle som vil delta i lisensfelling/kvotejakt eller motta melding om rovvilt i region 3 og 5 må derfor registrere seg på nytt fra 15.august. 

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe bjørnetelefonen før jaktstart daglig. Opplysninger om kvote fås ved å ringe Statsforvalterens bjørnetelefon: 948 00 525.

Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette. For verneområder der felling av rovvilt ikke er tillatt i henhold til verneforskriften må det søkes til forvaltningsmyndigheten for området om nødvendig dispensasjon.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren (tlf 970 29 840) og Statens naturoppsyn.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Statsforvalteren.

Vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven § 18 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 48. Når det gjelder lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt bjørn. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Statsforvalteren minner om at dersom det felles bjørn på skadefelling, eller det dokumenteres annen irregulær avgang av bjørn i perioden etter at kvote for lisensfelling er vedtatt, så trekkes også disse fra den vedtatte kvota for lisensfelling.

Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot bjørn skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. ETHVERT skudd som løsnes mot bjørn skal meldes til overnevnte instanser.

Forøvrig gjelder de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.