Disponering av forurensede masser

Foto: Stein Egil Granli / Statsforvalteren i Innlandet.
Oppdatert 05.10.2022

Jord ansees som forurenset når konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overskrider normverdiene for forurenset grunn, og dette ikke skyldes høye naturlige bakgrunnsnivåer i området der massene hentes ut. Dette følger av definisjonen i forurensningsforskriften § 2-3 bokstav a. Normverdiene er gitt i vedlegg I til forskriften. Eventuelt innhold av andre helse- eller miljøfarlige forbindelser, som det ikke er utarbeidet normverdier for, må også vurderes. Jord- og steinmasser med opphav i syredannende bergarter, for eksempel alunskifer, regnes alltid som forurenset dersom annet ikke blir dokumentert.

Masser innenfor akseptkriteriene i et tiltaksområde kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. I hovedsak skal masser med lavere forurensningsgrad gjenbrukes før masser med høyere forurensningsgrad. Forurensede overskuddsmasser som ikke skal gjenbrukes innenfor tiltaksområdet, anses som avfall, og skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

Skal det mellomlagres forurensede masser utenfor tiltaksområdet må det søkes Statsforvalteren om tillatelse. Det er tiltakshaver for grunnforurensningen som skal søke.

For eventuell gjenbruk av forurensede masser må det søkes Miljødirektoratet om tillatelse.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.