Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Seminar om fjellskogskjøtsel – i professor Morks fotspor på Hirkjølen

Mye skogkompetanse fra den offentlige skogforvaltningen i Innlandet var samlet på Hirkjølen i Ringebu kommune for å styrke kunnskapsgrunnlaget om bruk og stell av fjellskogen.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 30.08.2019

Drahjelp fra forvaltningen og skogforskningen

Fylkesmannen i Innlandet arrangerte 29. august fjellskogseminar på Hirkjølen.
Formålet var å starte opp arbeidet med en ny forskrift om vernskog for Innlandet. Dette ble gjort ved å foreta et dypdykk i kunnskapsgrunnlaget for behandling av fjellskog. I alt 25 fagpersoner fra kommunene i Innlandet deltok.

IMG_1003.jpg

De som var med og belyste temaet var forsker Per Holm Nygård fra Norsk institutt for bioøkonomi (bildet over), avdelingsdirektør Ivar Ekanger fra Landbruks- og matdepartementet og seniorrådgiver Rune Nordrum fra Landbruksdirektoratet. Presentasjonene ligger under "Dokumenter".

Hirkjølen forsøksskog

Seminaret ble lagt til Hirkjølen hvor det er drevet forsøksvirksomhet på skjøtsel av høyereliggende skog siden 1930-tallet. Professor Elias Mork var drivkraften i dette arbeidet, som fortsatt er unikt i skandinavisk skogforskning.

Forsøkene viser både et betydelige potensial for skogproduksjon, men også hvor avgjørende skogbehandlingen er for å lykkes med foryngelsen etter hogst.  Blant annet er det på Hirkjølen flere eksempler på betydelige frostskader på småplantene etter uheldige hogster.

Ny forskrift om vernskog for Innlandet

Skogloven hjemler at skogs skal være vernskog når den tjener til vern for annen skog, eller gir vern mot naturskader. Hedmark og Oppland har store arealer med vernskog og har også lange tradisjoner i å forvalte denne type skog. Målet er vedta en ny forskrift tidlig i 2020.

HIRKJØLEN DEMONSTRASJONSOMRÅDE

Det norske Skogselskap ønsket i 1928 å finne et egnet område for å klargjøre mulighetene for foryngelse i fjellskog. Etter befaringer falt valget på den nord-østre delen av Hirkjølen Statsallmenning som hadde lang skoggense og store lokale variasjoner når de gjaldt klimatiske og geologiske fohold.

I 1930 startet Det norske skogforsøksvesen, ved professor Elias Mork (bildet), omfattende forsøksvirksomhet for å undersøke det økologiske grunnlaget for foryngelse i fjellskogen.

Ut fra nøyaktige studier beskrev Mork fjellskogens økologi slik at det vakte stor interesse både i Norge og i utlandet. Morks arbeider strakk seg fram til 1967. Mange av Morks forsøk er tatt opp igjen etter 1990. Dette gjelder særlig produksjonsstudier i planteavstandsforsøk, i forsøk med forskjellige treslag og med bledningshogst.

I 1990 ble Hirkjølen demonstrasjonsområde etablert for å bringe videre sentrale deler av kunnkapsgrunnlaget fra Hirkjølen til aktuelle målgrupper.

Les mer her: www.hirkjolen.no