Investeringer i landbruket

Klima, kvalitet og verdiskaping er stikkord i føringene for bruken av investeringstilskuddene i landbruket i 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.03.2019

Fylkesmannen sender hvert år signaler til Innovasjon Norge om prioriteringer i forvaltningen av midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene). Før oppdragsbrevet ble sendt hadde Fylkesmannen, faglaga i landbruket i Innlandet, Innovasjon Norge og de to fylkeskommunene møte hvor føringer for bruken av årets midler ble drøftet med utgangspunkt i nasjonale føringer, regionale strategier, markedssituasjon og erfaringer fra bruken av investeringsmidlene i 2018. 

Hedmark og Oppland er begge fylker med et aktivt landbruk og stor investeringsvilje. Sett opp mot behovet for investeringer og etterspørselen etter midler har begge fylkene begrensede midler for tilskudd til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Årets prioriteringer gjenspeiler at det er markedsdekning i mange produksjoner, men også at det er et moderninseringsbehov blant eksisterende produsenters driftsapparat. Behovet for å gjøre tilpasninger til endrede klimatiske forhold gjenspeiles også i signalene. 

Modernisering av driftsapparat

Innenfor tradisjonelt landbruk er de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene sammen med all økologisk produksjon gitt førsteprioritet. På grunn av markedssituasjonen og -utsiktene for mjølk og storfekjøtt er modernisering av mindre og mellomstore mjølkeproduksjonsbruk (inkl. ombygging til løsdrift) prioritert foran nyetableringer og større utvidelser. I saueproduksjonen kan det gis tilskudd til økoligiske produsenter som må foreta større investeringer på grunn av endrede krav til liggeareal pga. EUs økologiregelverk.

Klimatilpasning

Av midlene som går til investeringsprosjekter i det tradisjonelle landrbuket er 15 % av midlene i 2019 avsatt til prosjekter som bidrar til økt tørke- og lagerkapasitet i planteproduksjonen og til vanningsanlegg innen frukt-, grønt- og bærproduksjon.

Bruk av tre i bygg har mange fordeler blant annet ved at det er hundre prosent fornybart, binder CO2 så lenge bygget står der, gir økt bruk av lokale ressurser, økt sysselsetting og lokal verdiskaping. Ut fra et ønske om økt bruk av tre kan det gis tilskudd på inntil 150 000 kroner for bruk av tre i byggeprosjektet. 

Økt verdiskaping

Det er et mål å få flere lønnsomme landbruksbaserte næringer i Innlandet. Disse er viktige for å bygge opp under arbeidet med "Matnasjonen Norge", for økt verdiskaping og å gi muligheter for at en større del av inntektene kan tas med utgangspunkt i gårdens ressurser. Derfor er 20 % av midlene avsatt til prosjekter innen landbruksbaserte næringer. 

 

Mer utfyllende informasjon om signalene for bruken av midlene i Innlandet finnes i selve oppdragsbrevet. Der kan du også lese at det er rettet særlig oppmerksomhet mot regionene Valdres og Sør-Østerdalskommunene Trysil og Engerdal.