Vangrøftdalen og Kjurrudalen UKL

Vangrøftdalen og Kjurrudalen er to seterdaler som strekker seg henholdsvis vest- og nordover innenfor Dalsbygda i Os kommune. Her finner vi et unikt kulturlandskap med fortsatt aktiv seterdrift på mange setervoller og dyr på utmarksbeite i hele området.

Det er rundt 100 setre i området. På 30 av disse drives det aktiv setring med mjølkeproduksjon på tradisjonelt vis. Kua tas inn og mjølkes på setra og slippes ut i utmarka for å beite. Noen setre har dyra på et inngjerdet areal på setra om natta. Denne driftsformen opprettholder et åpent kulturlandskap rundt setrene og ivaretar den rike vegetasjonen i området. Arealene på setrene holdes i hevd ved slått og/eller beite.

Gjennom generasjoner har områdene blitt utnyttet til beite og produksjon av fôr. Fra gammelt av var seterdalene inndelt i slåtter. I tilknytning til disse ligger flere slåttebuer og løer. Graset ble fraktet hjem til gården og brukt til vinterfôr. Noen slåttearealer blir holdt i hevd med jevnlig slått.

Berggrunnen består av kalkrike kambrosilurbergarter som har gitt opphav til et næringsrikt jordsmonn og svært rik vegetasjon. Det er nesten 400 plantearter i området. En rekke arter som er nasjonalt eller regionalt truet finnes her, mange av dem i kulturlandskapet. Av spesielle arter finnes blant annet: dvergsmelle, gulmjelt, fjelltettegras, handmarinøkkel og orkidéartene svartkurle, blodmarihand, lappmarihand, grønnkurle og kvitkurle.

Bygningsmiljøet i seterdalene er sjeldent. Det er mange bygninger knyttet til hver seter og det er et betydelig antall verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. Den tradisjonelle byggeskikken er godt ivaretatt.

Området har en spesiell kulturhistorie med flere setre per gard og med vekselbruk av seterdalene. Mange av gardene hadde tidligere fire til seks setre hver, vanligvis ei vårseter og ei høstseter nær bygda og to sommersetre, ei i Vangrøftdalen og ei i Kjurrudalen. Det ene året slo de slåttene i den ene dalen og setret i den andre, neste år motsatt. Mange av gardene har fortsatt to til tre setre med seterhus.


09.07.2020

Norges første "fossilfrie seterdrift" er etablert

Hanne Østgaard og Erling Tingstad har virkelig tatt det grønne skiftet opp til setra. Seterbrukerne har i tett samarbeid med selskapet Energi+ investert i et effektiv og topp moderne solcelleanlegg med tilhørende batterienheter og energistyringssystem.


27.04.2020

Utlysing av tilskudd i det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen

Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen har sendt ut informasjonsskriv om årets søknadsomgang for utvalgte kulturlandskap. Søknadsfristen er 15. mai.


23.09.2019

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgt kulturlandskap 10 år!

I år er det 10 år siden de første Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ble etablert. Seterområdene innenfor Dalsbygda i Os kommune var ett av de første områdene, og dette vil vi feire!