Gran UKL

Jordbrukslandskap med skogkledd topp i bakgrunnen
Foto: Kari Møyner.

Kulturlandskapet som strekker seg fra Granavollen over Tingelstad og til Røykenvik, ble i februar 2020 innlemmet som ett av 46 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Området har et variert, bølgende mosaikklandskap med store estetiske kvaliteter og stort biologisk mangfold knyttet til vann, skog, innmarksbeiter og kantsoner m.m. Det er et meget gammelt og sentralt jordbrukslandskap, med mange kulturminner fra en svært lang tidsperiode. Et aktivt, allsidig jordbruk og relativt stor tetthet av beitedyr bidrar til å opprettholde variasjonen og mangfoldet.