Gran UKL

Kulturlandskapet som strekker seg fra Granavollen over Tingelstad og til Røykenvik, ble i februar 2020 innlemmet som ett av 46 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Området har et variert, bølgende mosaikklandskap med store estetiske kvaliteter og stort biologisk mangfold knyttet til vann, skog, innmarksbeiter og kantsoner m.m. Det er et meget gammelt og sentralt jordbrukslandskap, med mange kulturminner fra en svært lang tidsperiode. Et aktivt, allsidig jordbruk og relativt stor tetthet av beitedyr bidrar til å opprettholde variasjonen og mangfoldet.


17.02.2020

Gran får det 46. utvalgte kulturlandskapet i Norge

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sammen besluttet at området som strekker seg fra Granavollen over Tingelstadhøgda til Røykenvik blir det siste området som får status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket - i denne omgang.