Finnskogen UKL

Gamle, små uthus rundt eng med skog rundt
Fra Abborhøgda - Yöperinmäki Foto: Stig Horsberg.

Grenseområdet i nordre Värmland og østre Hedmark kalles for Finnskogen etter finske innvandrere fra 1600-tallet og utover. Disse skogfinnene bosatte seg på små torp og drev svedjebruk ved å dyrke rug på brent skogsmark. Senere tok ordinær jordbruksdrift med slått, husdyrbeite og åkerbruk, kombinert med skogsarbeid, over som levebrød. De mest artsrike naturtypene finnes ved torpene, som ligger spredt i skogslandskapet. Finnskogen har en rik immateriell kulturarv i skogfinsk språk, person- og stedsnavn, folketro og tradisjoner knyttet til drift og håndverk. Det utvalgte kulturlandskapet på Finnskogen omfatter områdene Gravberget, Possåsen, Furuberget, Hytjanstorpet, Jammerdal og Abborhøgda. Jorda drives nå av noen få gardbrukere, men mange er grunneiere her. Abborhøgda og Hytjanstorpet er fredet, og førstnevnte eies i dag av Fortidsminneforeningen.

Det er landbrukskontoret for Våler og Åsnes som forvalter tilskuddsordningen for det utvalgte kulturlandskapet på vegne av de fire kommunene som er berørt (Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger).