Gjensidig informasjon om brudd på regelverket for dyrevelferd

Ku på beite

Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har nylig blitt enige om ei revidert avtale for utveksling av informasjon i dyrevelferdssaker som gjelder produksjonsdyr.

Publisert 08.07.2020

Landbruksforvaltningen (kommunen, Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet) og Mattilsynet skal utveksle informasjon i saker om dyrevelferd. Mattilsynet skal oversende saker der det har vært alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket til kommunen og Statsforvalteren. Landbruksmyndighetene på sin side skal varsle Mattilsynet når de har berettiget grunn til å mistenke at en husdyrholder har brutt dyrevelferdsregelverket.

Hvis Mattilsynet har fattet vedtak om brudd på regelverket for dyrevelferd, kan dette medføre at bonden ikke får tilskudd. Se egen sak om dette.

Mattilsynet og landbruksforvaltningen har jevnlige møter for å følge opp rutinene for utveksling av informasjon. I en del områder er det også lokale møter mellom Mattilsynets avdelinger og kommunene for å informere hverandre om aktuelle saker.