Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker tettere kontakt med Statsforvalteren

Otta kulturhus
Otta kulturhus Foto: Lisbeth Berntsen Huse.

Det kom frem på det andre av totalt 10 dialogmøter med kommunene som Statsforvalteren i Innlandet skal ha i høst. Møtet var lagt til kulturhuset på Otta og alle kommunene møtte med sin kommuneledelse.

Publisert 19.09.2022

Ordfører og leder av interkommunalt politisk råd i Nord-Gudbrandsdal, Bjarne Eiolf Holø ledet møtet.
– Her i regionen har vi mange muligheter, men også noen utfordringer, sa han.

Assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen innledet med å si litt om den urolige verdenssituasjonen vi nå er inne og at den krever lederskap både på nasjonalt, men også regionalt nivå. Statsforvalteren vet at dette lederskakpet tas og gjøres godt på lokalt nivå. Tremoen sa også at vi må forberede oss på at klimaendringene kan bli større enn det vi har sett for oss og at vi alle må tenke gjennom hvordan vi skal drive klimaarbeidet fremover for de som kommer etter oss.

Hjelp oss å gjøre Innlandet bedre

Statsforvalteren har en hovedoppgave: å gjøre kommunene best mulig rustet for det som kommer. Vi er på mange måter deres tjenere. Vi jobber på ulike måter for å få dette til. Det er derfor viktig å kjenne dere, vite hva som skjer for å få dette til i praksis, sa Tremoen. - Ta kontakt med oss hvis dere opplever at noe ikke fungerer. Hvis vi skal gjøre dere gode, må dere gjøre oss gode. 250 mennesker hos Statsforvalteren i Innlandet jobber hver dag for å  gjøre Innlandet bedre – hjelp oss med dette.

Kommunen som samfunnsutvikler og statsforvalteren som samordner

Bjarne Eiolf Hole innledet under dette temaet. Han mente at det er viktig at Statsforvalteren er tilstede i regionen og at det er viktig at regionsstillingene videreføres.

Det vil, om vi liker det eller ikke, bli en endret befolkningsutvikling i vår region. Oppgavene står i kø og vi forventer blant annet vekst av de som har behov for helsetjenester. Kommunene trekkes i retning av mer behandlingstunge tjenester. Det vil også ha betydning for tjenestene. Kommunene må også ta en aktiv rolle i de frivillige oppgavene, for nye og eksisterende innbyggere.

Boligbygging er et område som det må tas et aktivt grep rundt. Opplever at etterspørselen etter arbeidskraft er større enn det de klarer å levere. Har ikke nok boliger og det koster like mye å bygge en bolig i denne regionen som det koster i mer sentrale strøk. Får ikke igjen disse kostandene ved salg.

Samfunnsplanene viktige

Virksomhetsdirektør Anne Kathrine Fossum hos Stasforvalteren oppfordret kommunene til å gå igjennom samfunnsplanene sine. Dette er en viktig plan og det er viktig at denne er koblet opp mot økonomiplanen. Samfunnsplan er viktig får å legge til rette for dialog også. For å få til et best mulig resultat er det viktig at vi samhandler godt.

Viktig med dialog

I diskusjonen i etterkant kom det blant annet frem at kommunene savner å ha dialog i forkant av vanskelige saker. Hvor starter tverrfaglig arbeid og kunne det etableres arenaer der en kan diskutere og drøfte?

Oppvekstreformen og forebygging av utenforskap

Irene W. Skurdal fra Statsforvalteren innledet: Flere unge skal ha rett hjelp til rett tid og gis der du bor. For å få dette til kreves det en felles tverrfaglig innsats på veldig mange områder. Reformen innebærer at kommunene er gitt myndighet på flere områder. Dette krever kartlegging, planlegging og avgrensing og dette må kommuneledelsen være med på. Kommunen må lage en plan som sikrer at barn- og unge får en god og sikker barndom.

Solveig Hansen fra Statsforvalteren snakket om hva utenforskap betyr. Kommunedirektør Ivar Bø i Skjåk orienterte om hvordan de jobber med oppvekstreformen i Skjåk.

Rovviltforvaltning

Avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum innledet: Innlandet er det største fylket når det gjelder utmarksbeite. I Nord-Gudbrandsdalen er det ca 60.000 sau og 5000 tamrein. Landbruksnæringen er viktig. Samtidig har vi forvaltningsansvar for de fire store rovdyrene, bjørn, ulv, jerv og gaupe. Vi er det eneste fylke som har alle disse.

Therese Ruud snakket om forvaltnignsplanen for rovvilt i region 3. Planen har en todelt målsetting; oppnå bestandsmål og utnytte utmarksressursene. Det er rovviltnemnda i region 3 som har utarbeidet planen og forvalter den. Det er viktig med interkommunalt samarbeid også når det gjelder beitenæringen. Jeerv er det rovdyuret som gjør største skade i Nord-Gudbrandsdalen.

Trenger hjelp

Varaordfører i Skjåk Kristen Haugen Dagsgaard orienterte om prosjektet "Bærekraftig sameksistens for sau og jerv i utmarka". Det har blirtt kjøpt inn 30 viltkameraer og det blir jobbet med elektroniske kart. Dette er et godt tiltak for å effektivisere jakta.

I diskusjonen som fulgte ble det pekt på at det er mye mer jerv enn det som blir registrert. Sauebøndene forventer tap når de sender dyra ut på beite, men ikke i det omfanget som er i dag. Vi trenger hjelp var budskapet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.