25 mill. kroner til kommunale fornyingsprosjekter

Statsforvalteren fikk inn totalt 46 søknader med et samlet søknadsbeløp på 60 mill. kroner. Vi tildeler nå 25 mill. kroner til 24 prosjekter i Innlandet.

Publisert 23.02.2022

Samarbeid og erfaringsdeling

Statsforvalteren gir i hovedsak støtte til større prosjekter der flere kommuner samarbeider. Prosjektene er vurdert til å bidra godt til fornying og innovasjon i kommunene. Allerede igangsatte prosjekter med god gjennomføring er prioritert. For de nye prosjektene har vi lagt særlig vekt på prosjektets fornyings- og overføringsverdi. I tillegg har det vært viktig å få en bred tilnærming til utfordringene på de ulike satsingsområdene. Oversikt over tildelte prosjekter finner du i egen lenke på siden.

Effektiv kommunesektor

Statsforvalteren mottok flere søknader der kommuner vil videreutvikle eksisterende og potensielle interkommunale samarbeid. Vi gir bl.a. nå støtte sammen med Statsforvalteren i Trøndelag til et samarbeidsprosjekt mellom Os, Røros og Holtålen. Vi gir også midler til kommunene i Kongsvingerregionen for å gjøre en helhetlig vurdering av eksisterende og nye mulige samarbeid mellom kommunene i regionen.

Statsforvalteren støtter videre fellesprosjektet Digi Innlandet. Prosjektet skal bidra til økt digitalisering gjennom mer effektiv innføring av fellesløsninger for alle kommuner i fylket og skal også koordinere videreutvikling av eksisterende eller nye digitale fellesløsninger. Vi har store forventninger til dette prosjektet som har god forankring i og deltakelse fra kommunene.

Velferd

Innenfor velferdsområdet prioriteres videreføring av flere større prosjekter. Det foregår viktige prosjekter med tiltak for utsatte barn og unge både i Kongsvinger-, Hamar- og Gjøvikregionen. Det videreføres også prosjekter innenfor satsingen Bolig for velferd. Av nye prosjekter tildeler vi midler bl.a. til prosjekter som knyttes til oppvekstreformen. I prosjektet Oppvekstløftet for unga i Valdres skal kommunene sammen styrke samhandlingen og den forebyggende innsatsen for at flere barn i Valdres skal få riktig og koordinert hjelp til rett tid.

Vi har også prosjekter på tvers av regioner. Kommunene Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Gjøvik ønsker i samarbeid å se nærmere på hvordan kommunene kan utvikle og etablere tjenester til en voksende gruppe med ungdom/unge voksne med ulike funksjonsvansker. Vi gir også støte til prosjektet Inn i jobb som er et treårig samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor for å få flere unge inn i kommunale jobber. Tolga, Kongsvinger, Sel, Sør-Fron, Åsnes og Gran er deltakerkommuner fra Innlandet i 2022.

Klima og miljø

Innenfor klimaområdet tildeler vi midler til et nytt prosjekt der de 12 kommunene i Gudbrandsdalen går sammen for å se på hvordan de kan tilrettelegge for grønn omstilling. Kommunene skal se på hvordan de kan gjøre Gudbrandsdalen til et lavutslippssamfunn med attraktive lokalsamfunn og gode, kommunale tjenester. I tillegg videreføres støtten bl.a. til prosjektene Smart City Gjøvik og Urbant landbruk i Hamar.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.