Dialogmøte med Gjøvik–region

Gjøvik-region i møte med Statsforvalteren i Innlandet. Klima og det grønne skiftet var et av temaene som ble diskutert.
Gjøvik-region i møte med Statsforvalteren i Innlandet. Klima og det grønne skiftet var et av temaene som ble diskutert. Foto: Kristina Skamsar.

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.

Publisert 21.10.2021

Denne høsten gjennomfører embetet møter i flere regioner. Målet med møtene er dialog om felles utfordringer og muligheter. Statsforvalter Knut Storberget innledet møtet på Gjøvik med en stor takk til kommunene for godt samarbeid og god innsats under pandemien. Fremover påpekte han viktigheten av å bruke kommunenes handlingsrom for å løse utfordringer lokalt.

- Det er noen nasjonale føringer som må hensyntas, men kommunene kjenner sine saker best, og blir best ved at de som sitter tettest på løser dem selv, oppfordret Storberget.

Samhandling på tvers av tjenester

Ny barnevernsreform trer i kraft 2022, og er en oppvekstreform som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Den skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Eli Blakstad, velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, påpekte viktigheten av samarbeid, samhandling og innsikt i hverandres tjenester og ansvar, for å gi gode og trygge tjenester.

- Vi må bygge kompetanse på tvers og samhandle med hverandre. Man kan ikke løse problemene alene, vi gjør det best sammen og på tvers av tjenestene, sa Blakstad.

Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren, Iren W. Skurdal, seniorrådgiver Statsforvalteren, Martin Skramstad, KS og Anne Grete Hole-Stensrud, kommunalsjef Østre-Toten kommune i dialog om ny barnevernsreform.
Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren, Iren W. Skurdal, seniorrådgiver Statsforvalteren, Martin Skramstad, KS og Anne Grete Hole-Stensrud, kommunalsjef Østre-Toten kommune i dialog om ny barnevernsreform. Foto: Kristina Skamsar.

Forberedelser mot barnevernsreformen

I møtet ble det presisert at gode oppvekstvillkår er viktig å tilrettelegge for som forebyggende tiltak. Horisontal og vertikal dialog mellom politikere, administrasjon, barnevernstjenester og andre tjenester blir viktig fremover. Kommunalsjef i Østre-Toten kommune, Anne Grethe Hole-Stensrud, la frem noen fellesnevnere i kommunal forberedelse mot barnevernsreformen. Kompetanseheving gjennom tverrfaglig innsats, sikre involvering av barn, familier og riktig fagkompetanse, tidlig innsats og samarbeid på barnevernsområdet mellom fosterhjem, barneverntjenesten og interkommunal barnevernvakt ble trukket frem som viktige mulighetsrom for å lykkes. Knut Storberget presiserte at reformen handler om å produsere mer velferd for de fleste.

- Det gjør meg optimistisk når jeg ser denne tilnærmingen, sa Storberget.

Statsforvalter Knut Storberget ble optimistisk da han hørte Østre-Totens tilnærming til ny barnevernsreform.
Statsforvalter Knut Storberget ble optimistisk da han hørte Østre-Totens tilnærming til ny barnevernsreform. Foto: Kristina Skamsar.

Klima og grønn omstilling

Det er kjent at verden står ovenfor store klimautfordringer. Fagdirektør Jørn Karlsen hos Statsforvalteren i Innlandet innledet om hvordan vi omstiller oss til lavutslippssamfunnet. Han understreket at det grønne skiftet er nødvendig og byr på utfordringer, men også muligheter, og at kommunene i så måte har en viktig rolle.

Konstituert rådmann i Gjøvik kommune  Marit Liun Dahlborg, og klimarådgiver i Gjøvik kommune Henrik Jakobsen viste frem gode eksempler på klimatiltak i Gjøvik-region.
Konstituert rådmann i Gjøvik kommune Marit Liun Dahlborg, og klimarådgiver i Gjøvik kommune Henrik Jakobsen viste frem gode eksempler på klimatiltak i Gjøvik-region. Foto: Kristina Skamsar.

Gjøvik en foregangskommune

Gjøvik er en kommune som har satt ut i livet mange gode tiltak, noe som blir lagt merke til nasjonalt.  Konstituert rådmann i Gjøvik kommune Marit Liun Dahlborg, og klimarådgiver i Gjøvik kommune Henrik Jakobsen, fortalte hvordan all planlegging i Gjøvik skal forholde seg til FNs bærekraftmål. Gjøvik skal være et samfunn som prioriterer miljø-, energi- og klimatiltak. Viktige suksessfaktorer for å få til dette er samhandling mellom sektorer og tjenesteområder, forankring administrativt og politisk og at brukermedvirkningen går ut over kommunens egen virksomhet.

Verksted for integrerte helsetjenester

Til slutt i programmet fikk vi høre om Helseinn og prosjektet Verksted for integrerte helsetjenester. Helseinn skal styrke arbeidet med god folkehelse og bærekraftige helsetjenester i Innlandet. Målet er gjennom samhandling mellom forskjellige aktører å skape en bedre, mer effektiv og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.

Ingrid Olstad Busterud, daglig leder og Mari Kristine Knudsen, prosjektleder i Helseinn påpekte viktigheten av samhandling og samskaping  for mer sammenhengende helsetjenester.
Ingrid Olstad Busterud, daglig leder og Mari Kristine Knudsen, prosjektleder i Helseinn påpekte viktigheten av samhandling og samskaping for mer sammenhengende helsetjenester. Foto: Kristina Skamsar.

Flere regionmøter

Statsforvalteren gjennomfører dette halvåret flere regionmøter. Her er møtene som er fastsatt:

  • Lillehammer 22.oktober
  • Nord-Gudbrandsdal 19.november
  • Sør-Østerdal 26.november
  • Fjellregionen 1.desember