Høring - forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker

Høyringsfrist:
1. desember 2021 23:59

Statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken, og Innlandet fylkeskommune legger med dette ut «Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Innlandet og Viken» til offentlig høring. Statsforvalteren i Innlandet ønsker skriftlig tilbakemelding innen 1. desember 2021.

Publisert 18.10.2021

Statsforvalteren i Innlandet har sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Innlandet fylkeskommune satt i gang en revisjon av fiskeforskriften i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Innlandet og Viken

Storørretbestandene i Norge vurderes som nasjonalt verneverdige. Direktoratet for naturforvaltning fikk utarbeidet et eget forslag til forvaltningsplan for storørret (Garnås et al. 1996), og det er nylig levert et forslag fra Miljødirektoratet til ny «Strategi for bevaring og utvikling av bestander av storørret». Her foreslås det at Randsfjorden blir utpekt som nasjonalt storaurevassdrag, noe som fordrer en enda bedre forvaltning og et vern av aurebestandene i vassdraget. I tillegg har Randsfjorden en unik og storvokst røyebestand som det er viktig å ta vare på.

I arbeidet med revisjonen har det fram til nå vært tre Teamsmøter der fiskeforeninger, grunneiere, kommunene og andre berørte organisasjoner har hatt mulighet til å komme med innspill til forskriften. I tillegg har det vært tre skriftlig uformelle innspillsrunder.

Innspillene er gått gjennom, og vi har utarbeidet et utkast til ny forskrift. Denne sendes nå ut til en høring, og innspill sendes til sfinpost@statsforvalteren.no innen 1. desember 2021.

 

Høring - forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker