Høring – Lagring av restavfall ved Trehørningen energisentral

Høyringsfrist:
20. november 2019 23:59

Eidsiva Bioenergi AS har søkt om å få etablere et mellomlager for komprimert og plastemballert restavfall ved Trehørningen energisentral.

Publisert 25.10.2019

Eidsiva Bioenergi AS søker om mellomlagring av inntil 3 000 tonn restavfall for inntil ni måneder av gangen. Restavfallet skal komprimeres og emballeres, noe som blant annet hindrer tilførsel av oksygen og reduserer risikoen for branntilløp vesentlig sammenlignet med bulklagret restavfall. Bakgrunnen for søknaden er svingninger i avfallsmarkedet og behov for stabil tilførsel av brensel til energiproduksjonen. Mellomlageret vil fylles opp i løpet av sommer og høst, og tømmes i løpet av vinterhalvåret.

Eidsiva søker om å benytte et asfaltert areal (A) foran bunker/silo ved anlegget, samt et areal (B) på ca. 6 dekar som er planert og klargjort for asfaltering. Areal B skal benyttes som 2. prioritet etter behov. For nærmere beskrivelser og risikovurderinger viser vi til søknaden med vedlegg fra Eidsiva.

På grunn av lang saksbehandlingstid behandlet Fylkesmannen en hastesøknad tidligere i høst og ga midlertidig tillatelse for lagring av komprimert og emballert restavfall på det asfalterte området (A) fram til 22. desember i år, jf. brev av 30. september 2019 (se lenke til egen nyhetssak). Søknaden som nå sendes på høring gjelder løpende tillatelse til slik mellomlagring.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 20. november 2019 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er lagt ut til gjennomsyn i Rådhuset i Hamar.