Midlertidig tillatelse til lagring av restavfall ved Trehørningen

Eidsiva Bioenergi AS har fått midlertidig tillatelse til å mellomlagre komprimert og emballert restavfall ved Trehørningen Energisentral i Hamar. Tillatelsen gjelder frem til 22. desember 2019. Vedtaket kan påklages.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.10.2019

Eidsiva søkte om midlertidig tillatelse til å mellomlagre totalt 900 tonn restavfall den 26. september. Av hensyn til miljø og sikkerhet har Fylkesmannen hastebehandlet søknaden og gitt en midlertidig tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 11 på nærmere vilkår. Høringen i saken gjennomføres derfor nå som en etterkunngjøring jf. forurensningsforskriften § 36-9.

Bakgrunn

Eidsiva Bioenergi AS ser behov for å etablere et mellomlager for plastemballert restavfall ved Trehørningen Energisentral i Hamar kommune. Etableringen av et slikt mellomlager skal fungere som buffer ved store svingninger i avfallsmarkedet og sørge for stabil tilførsel av brensel i energiproduksjonen.

Eidsiva Bioenergi AS leverte i august 2019 en søknad om etablering av et permanent mellomlager, men har på grunn av lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen i Innlandet sett seg nødt til å søke om tillatelse til å etablere et midlertidig anlegg. Dette skyldes at det er store volumer av avfall i markedet, samtidig som flere avfallsforbrenningsanlegg har mottaksstopp av avfall. Etablering av mellomlager er derfor nødvendig for å unngå transport av avfall over lange avstander til sluttbehandling.

Høring (etterkunngjøring)

Sluttbehandling av avfall som ikke kan gjenvinnes er en viktig samfunnsoppgave. Av hensyn til miljø er det ønskelig med lokal sluttbehandling for å unngå at avfallet transporteres over lange avstander. Samtidig er det ikke ønskelig med en opphopning av bulklagret restavfall på avfallsanlegg blant annet av hensyn til brannsikkerhet.

Saken haster fordi dagens situasjon med store mengder avfall i markedet og nedetid hos andre lokale avfallsanlegg vanskeliggjør rask sluttbehandling av restavfall. Det er forventet at avfallsmarkedet vil stabiliseres de kommende månedene, slik at behovet for mellomlagring er størst nå.

Av hensyn til miljø og sikkerhet har Fylkesmannen akseptert en forsert saksbehandling. Derfor vil høringen i saken foregå som en etterkunngjøring etter unntaksbestemmelse i forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd, punkt a). Hvis det kommer frem opplysninger etter etterkunngjøringen om at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig større eller annerledes enn ventet da tillatelsen ble gitt, kan Fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, eller sette nye vilkår jamfør forurensningsloven § 18 punkt 1).

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes.

En eventuell uttalelse til vedtaket må sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 29. oktober 2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fminpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Uttalelser må merkes med referanse 2019/17439.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.