En mulighet for deg som trenger hjelp i en vanskelig situasjon

Mange innbyggere er idag permittert eller står i disse dager i fare for å bli permittert, slik at de må over på dagpenger. Det betyr redusert inntekt. Mange har også vært permittert i lang tid og kan ha kommet i en vanskelig situasjon de sliter med å komme seg ut av. Disse kan trenge hjelp fra det offentlige.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.03.2021

Dersom du trenger hjelp kan du henvende deg til ditt lokale Nav-kontor. Etter sosialtjenesteloven § 17 har Nav-kontor plikt til å tilby tjenesten «opplysning, råd og veiledning» til personer som har behov for tjenesten. Bestemmelsen beskriver en av kjerneoppgavene til Nav-kontoret, og skal ses i sammenheng med formålet i sosialtjenesteloven § 1. Tjenesten er en lavterskeltjeneste og den gjelder for alle som har et hjelpebehov, uavhengig av om du allerede er kommet i en vanskelig situasjon eller mottar andre tjenester fra Nav.

Eksempler på tjenesten kan være:

• Råd og veiledning i forbindelse med å skaffe seg og beholde bolig

  • Økonomisk råd og veiledning
  • Råd og veiledning om familiære forhold
  • Råd og veiledning om sosiale problemer

Listen over er ikke uttømmende. Det er den enkeltes situasjon som bestemmer hva det bør gis råd og veiledning om. Sammen med deg skal Nav-kontoret kartlegge hvilke behov du har, og hva slags endringer som bør gjøres.  Du kan ha behov for råd og veiledning på flere områder samtidig. Det er essensielt at du ønsker tjenesten og selv deltar aktivt for å oppnå et godt resultat.

Den opplysning, råd og veiledning som gis skal være forsvarlig, jf. sosialtjenesteloven § 4. Det innebærer at tjenesten skal være tilgjengelig for alle som har et hjelpebehov, og at tjenesten ytes med rett innhold, til rett tid og at den er tilpasset ditt hjelpebehov.

Søknader om opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 skal sendes til Nav-kontoret i kommunen du oppholder deg i. Du kan også be om tjenesten muntlig i kontakt med Nav-kontoret. Du vil få et vedtak fra Nav-kontoret, hvor de setter av tid til fast oppfølging av deg. Som nevnt er dette en lavterskeltjeneste, noe som innebærer at det skal mye til for å gi avslag på søknad om tjenesten. Det er Statsforvalteren som er klageorgan. Dersom du ønsker å klage på en avgjørelse om tjenesten opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17, sender du klagen til Nav- kontoret. Nav-kontoret videresender saken til Stasforvalteren for endelig behandling av din sak, dersom de opprettholder sitt avslag.

Særlig om økonomisk rådgivning

Sentralt i Nav-kontorets råd- og veiledningsplikt er ansvaret for økonomisk rådgivning. Det innebærer at dersom du trenger hjelp med å få kontroll på økonomien din, kan du søke hjelp. Nav-kontorene har plikt til å tilby økonomisk rådgivning til de innbyggerne som trenger det, jf. sosialtjenesteloven § 17.

Formålet med den økonomiske rådgivningen er å forebygge økonomiske problemer, å søke å løse akutte økonomiske problemer, og å bidra til å finne helhetlige og varige løsninger for tjenestemottaker med behov for hjelp med sin økonomiske situasjon. Det innebærer at den økonomiske rådgivningen kan innbefatte alt fra budsjettveiledning til tyngre gjeldsrådgivningsoppgaver. I hver enkelt sak må Nav-kontoret, på bakgrunn av det som fremkommer av kartleggingen, vurdere hva slags økonomisk rådgivning som skal gis. Nav-kontoret må tilpasse den økonomiske rådgivningen til dine forutsetninger og behov.

Nav Gjeldsrådgivningstelefon

Dersom du har behov for enkel råd og veiledning, kan du benytte deg av økonomirådstelefonen i Nav. Både telefon og chat kan benyttes, og du kan være anonym i kontakten. Statsforvalteren gjør oppmerksom på at denne tjenesten er et tillegg til lokalt Nav-kontors plikt til å bistå. Saker som er mer omfattende og individuelle vil bli henvist til Nav-kontoret i kommunen.

Gjeldsrådgivningstelefonen kan nås på telefon 55 55 33 39. Ved å følge lenken kan du få ytterligere informasjon om rådgivningstelefonen og bruke en chatfunksjon.  https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld/artikkel/fa-gjeldsradgivning-fra-nav

Inkasso

Inkasso er oppfølging av ubetalte fakturaer etter at betalingsfristen er utløpt. Det innebærer at dersom du ikke betaler det du har kjøpt eller lånt innen betalingsfristen, kan selskapet du skal betale til få hjelp av inkassoselskap til å følge opp den ubetalte fakturaen. Du vil da motta et inkassovarsel med to ukers betalingsfrist. Dersom du ikke betaler inkassovarselet, vil inkassoselskapet sende ut en betalingsoppfordring. I dette varselet gis det informasjon om at den ubetalte fakturaen kan bli sendt til rettslig behandling hos Namsmannen og ende med en betalingsanmerkning.

Dersom du har betalingsproblemer og har mottatt brev fra et inkassoselskap, er det viktig at du kommer i dialog med inkassoselskapet. Dette for at dere sammen skal kunne komme til en løsning som f. eks en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betalingsfrist, og hindre at inkassokostnadene øker. Inkassoselskapene kan kontaktes på telefon og gjennom «mine sider». De fleste inkassoselskapene har også en chatfunksjon som kan benyttes.

Opplever du det som vanskelig å ta kontakt med inkassoselskap på egenhånd, kan Nav-kontoret bistå deg med det, f.eks som en del av den økonomiske rådgivningen de tilbyr. Dersom du ønsker hjelp og oppfølging med din økonomiske situasjon kan du som tidligere nevnt, søke om tjenesten opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven § 17.

Dersom du ønsker å vite mer om reglene om inkasso, kan du se på inkassoloven som ligger under.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-26

Namsmannen

Dersom du skylder penger og ikke har betalt en betalingsoppfordring du har mottatt fra et inkassoselskap, kan Namsmannen tvangsinndrive kravet ved trekk i din lønn (arbeidsinntekt og trygd). Dette kalles utleggstrekk. På sikt kan Namsmannen også gjennomføre tvangssalg av gjenstander eller bolig som du eier. Du får henvendelser fra Namsmannen før dette blir iverksatt. Det er derfor viktig at du svarer på disse henvendelsene og at du kontakter Namsmannen dersom du er uenig i begjæringen om utleggstrekk eller tvangssalg.

Dersom du har store problemer med gjeld, har du mulighet til å få orden på økonomien din med gjeldsordning. En gjeldsordning er en avtale mellom deg og de du skylder penger. Gjeldsordning er regulert i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner, som har som formål å gi personer som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser mulighet til å rehabiliteres økonomisk gjennom en rettslig gjeldsordning. Det er Namsmannen som behandler saker om gjeldsordning. Det innebærer at søknader om gjeldsordning skal sendes Namsmannen for behandling. Nav-kontoret kan bistå deg i denne prosessen. I tilfeller det foreligger alvorlige gjeldsproblemer, skal Nav-kontoret informere deg om muligheten for gjeldsordning, dersom du er i kontakt med Nav-kontoret.  

Dersom ønsker å søke om gjeldsordning eller er under gjeldsordning og har spørsmål rundt dette, kan du lese mer om det ved å følge lenken under;

https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/gjeldsordning/

Opplever du det som vanskelig å ta kontakt med Namsmannen på egenhånd om gjeldsordning, utleggstrekk eller tvangssalg og du enda ikke har vært i kontakt med Nav-kontoret, kan du kontakte ditt lokale Nav-kontor som kan gi deg veiledning på hvordan du skal få formidlet ditt behov til Namsmannen. Nav-kontoret kan også bistå deg i kontakten med Namsmannen dersom du opplever det som vanskelig å gjøre det selv. Avdekker Nav-kontoret, på bakgrunn av din henvendelse, at du har behov for oppfølging av din økonomiske situasjon og/ eller på andre områder utover å ta kontakt med Namsmannen, skal de tilby deg tjenesten opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17.  Dersom du allerede mottar økonomisk rådgivning eller er under gjeldsordning, kan Nav-kontoret bistå deg med å ta kontakt med Namsmannen, ved endring i din økonomi. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.