Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Sykepleier undersøker pasient med stetoskop.

Kommuner, frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) og bedrifter i Innlandet kan søke Helsedirektoratet om tilskudd.

Publisert 26.04.2021

Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie for å ivareta behov i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målet er at pasienter og brukere i alle andre skal få den hjelpen de har behov for av kvalifisert personell. Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie er et sentralt satsingsområde i stortingsmeldingen Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2015)).

Som tidligere beregnes tilskudd etter en sats per studiepoeng som planlegges gjennomført. Satsen økes til kr. 3 700,- i 2021. Tilskuddet vil da utgjøre kr. 111 000,- for en ansatt som planlegger å ta 30 studiepoeng i 2021.

Se mer informasjon om tilskuddet, herunder tildelingskriterier og søknadsprosessen her.

Søknadsfrist: 01.06.2021