Gjøvik kommune nominert til Leve hele livet - prisen 2021

F.v. leder av utvalg for helse, omsorg og velferd, Undis Scheslien (Sp), prosjektleder Karen Aamodt Stampen, leder for utviklingsavdelingen i helse og omsorg, Eli J. Linnerud og leder for forpleiningstjenesten Pernilla Egedius. Alle ansatt i Gjøvik kommune.
F.v. leder av utvalg for helse, omsorg og velferd, Undis Scheslien (Sp), prosjektleder Karen Aamodt Stampen, leder for utviklingsavdelingen i helse og omsorg, Eli J. Linnerud og leder for forpleiningstjenesten Pernilla Egedius. Alle ansatt i Gjøvik kommune. Foto: Gjøvik kommune.

Hvert år deler Helse- og omsorgsdepartementet ut Leve hele livet – prisen. Prisen skal stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk. I år er Gjøvik kommune en av åtte kommuner som er nominert.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.11.2021

Leve hele livet – prisen er en del av kvalitetsreformen for eldre som ble lansert i mai 2018. Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenesten. Prisen er på kr. 100 000 og deles ut av Helsedirektoratet i forbindelse med Leve hele livet konferansen den 17.november. 

Stas å bli nominert

- Det er jo stas å bli nominert for et arbeid vi har jobbet med i lang tid, sier Eli J. Linnerud, leder for utviklingsavdelingen i helse og omsorg i Gjøvik kommune.

Hun peker på at det i større og større grad har gått opp for de involverte at Leve hele livet er det kommunen har jobbet for i mange år. Det er en stadig økende andel eldre og hjelpetrengende i befolkningen og ressursene er knappere. Målet er at hver enkelt tar mer ansvar for å forberede sin egen alderdom samtidig som at både statlige og kommunale aktører bidrar sammen med frivillige og næringslivet. Alle må bidra for at vi skal få et samfunn der det både er godt å være gammel samtidig som det er ressurser også til barnefamiliene og oss andre.

Reformens satsningsområder

For å nå målet viser reformen til fem satsningsområder:

  • et mer aldersvennlig Norge
  • finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og felleskap
  • mat og måltider
  • helsehjelp
  • sammenheng og overgang i tjenestene

For å nå målene oppfordres det til å arbeide på tvers av avdelinger og fagområder i kommunen.  I stortingsmeldingen heter det at prisen skal gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater på reformens områder.

Nominasjonsprosessen

Det er det regionale støtteapparatet bestående av Statsforvalteren i Innlandet, kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet (USHT) som har stått for nominasjonen til årets Leve hele livet – pris. Gjøvik kommune utpekte seg blant de tre søknadene som ble mottatt. Bakgrunnen for vurderingen var at de mener Gjøvik har hatt et suksesskriterium med at reformen er forankret som noe mer og annet enn «et Helse og omsorgs anliggende». Kommunen har etablert flere prosjekter i samarbeid med alle sektorene i kommunen hvor problemstillingene må løses på nye måter, og i samarbeid med akademia, næringsliv, innbyggere, frivilligheten og kommunen. Eksempler på dette er Smart Gjøvik programmet som er et program som har til hensikt å jobbe på tvers, og har samtidig flere beslektede prosjekter i porteføljen som «bo lenger hjemme» og «digital utenforskap». Kommunens Bylab har innbyggerinvolvering som mandat og kjernekompetanse for å skape nye løsninger. Gjennom å organisere og følge opp Leve hele livet i Smart Gjøvik og Bylab har kommunen sikret at problemstillingene jobbes med på nye måter, er tverrsektorielt og drar nytte av de ressursene og arenaene som allerede er etablert. 

- Det å bli nominert må jo bety at vi gjør en del bra. Jeg tror det bevisstgjør oss i måten vi jobber på. Det er ikke slik at ett spesielt område utpeker seg, men det er først og fremst helheten som er viktig, sier prosjektleder Karen Aamodt Stampen. Sammen med Eli J. Linnerud, Pernilla Egedius og leder for utvalg for helse, omsorg og velferd, Undis Scheslien (Sp) krysser hun fingrene for at Gjøvik kommune kan nå helt opp under Leve hele livet-konferansen 17. november.

Lykke til Gjøvik kommune!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar