Rettshjelp i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Rettshjelpen gjelder først etter at NAV har gått igjennom saken og fattet nytt vedtak i saken. 

Det er avdekket at NAV har hatt en feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land. Den feilaktige praktiseringen kan ha ført til at krav på ytelsene er blitt avslått, at ytelsene er stanset og at ytelser som er blitt utbetalt under det midlertidige oppholdet, feilaktig er krevd tilbakebetalt. 

Hvem er omfattet?

Det kan gis fri rettshjelp til personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger fordi vedkommende etter 1. juni 2012 midlertidig har oppholdt seg i noen av disse landene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia (fra 2014), Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Nord-Irland og Sveits (Sveits er ikke EØS-land, men omfattes av reglene for koordinering av trygd).

Jeg er berørt, hva gjør jeg?

NAV har av eget tiltak iverksatt en gjennomgang av disse sakene, og vil behandle sakene på nytt. Før NAV har fattet nytt vedtak, må du derfor henvende deg direkte til NAV ved eventuelle spørsmål om saken din.

Når NAV har fattet et nytt vedtak i saken din, kan du få innvilget fri rettshjelp til å: 

  • vurdere om du skal klage på vedtaket og/eller kreve erstatning fra NAV
  • klage på vedtaket

Hvilken advokat kan jeg bruke? 
Du velger selv hvilken advokat du vil bruke. 

Må jeg betale for advokat i saken? 
Det kreves ikke egenandel i disse sakene, og du får dekket et bestemt antall timer kostnadsfritt.Rundskriv G-05/2019:

Rundskriv om særlig rettshjelptiltak i forbindelse med feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land.

Det er avdekket at NAV har hatt en feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land.  

Den feilaktige praktiseringen kan ha ført til at krav på ytelsene er blitt avslått, at ytelsene er stanset og at ytelser som er blitt utbetalt under det midlertidige oppholdet, feilaktig er krevd tilbakebetalt. NAV har av eget tiltak iverksatt en gjennomgang av disse sakene, og vil behandle sakene på ny. 

Med hjemmel i rettshjelploven § 7 tredje ledd har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å iverksette et særlig rettshjelpstiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering. Det presiseres at søkere som har andre dekningsmuligheter ikke er omfattet av dette tiltaket. Det vises her til rettshjelploven § 5, som gjelder tilsvarende for denne gruppen. 

Hvem omfattes av ordningen

  1. Ordningen omfatter personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller feilaktig tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, fordi vedkommende etter 1. juni 2012 midlertidig har oppholdt seg i et annet EØS-land. Ordningen gjelder der nytt vedtak ikke ender med full omgjøring til gunst for den det gjelder. Fritt rettsråd gis til disse personene uten økonomisk behovsprøving, uten at det påløper egenandel og etter følgende satser:

a) Vurdering av om det det nye vedtaket skal påklages: 3 ganger offentlig salærsats.

b)Utarbeidelse av klage til NAV Klageinstans/anke til Trygderetten: et tillegg på 4 ganger offentlig salærsats. 

  1. Personer som har fått omgjort vedtak, helt eller delvis, og som mener å ha et økonomisk tap som kreves dekket etter alminnelige erstatningsregler, gis rett til fritt rettsråd uten økonomisk behovsprøving, uten at det påløper egenandel og etter følgende satser:

a) Vurdering av erstatningskrav: 3 ganger offentlig salærsats.

b)Fremsettelse av erstatningskrav overfor NAV: et tillegg på 5 ganger offentlig salærsats. 

  1. Dette tiltaket kommer til anvendelse uavhengig av om man i tillegg har vært utsatt for strafforfølgning og dermed har krav på fritt rettsråd etter rettshjelplovens § 11 første ledd nr. 3.

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppnevner, etter innspill fra Advokatforeningen, to koordinerende advokater. De koordinerende advokatene har til oppgave å sikre god og ensartet behandling av sakene ved å dele informasjon mellom advokatene som yter fritt rettsråd etter nr. 1 og 2. De koordinerende advokatene honoreres av Fylkesmannen i Oslo og Viken for medgått tid etter salærforskriften. Fylkesmannen i Oslo og Viken kan gi nærmere rammer for oppdraget. 

Advokatene har adgang til å egeninnvilge rettshjelp med inntil stykkprissatsen som følger av nr. 1 og 2 ovenfor. Eventuell søknad om utvidet bevilling sendes til fylkesmannen og kan påklages til Statens sivilrettsforvaltning. Det vises her til forskrift til lov om fri rettshjelp §§ 3 -2 og 3 – 5 som gjelder tilsvarende. Det presiseres at grunnlaget for utvidet bevilling mht. vurdering av å påklage det nye vedtaket og vurdering av erstatningskrav, er stykkprisene i henholdsvis nr. 1 a) og nr. 2 a). For utarbeidelse av klage og fremsettelse av erstatningskrav er grunnlaget for utvidet bevilling stykkprisene i henholdsvis nr. 1 b) og nr. 2 b).

Eventuell utvidelse av ordningen

Omfanget den feilaktige anvendelsen av trygdeforordningen er enda ikke kjent. Dette gjelder både tidsramme, type ytelse mv. Eventuelle utvidelser i det særlige rettshjelptiltaket vil bli iverksatt gjennom endring av dette rundskrivet. Rundskrivet trer i kraft umiddelbart.

Justis- og beredskapsdepartementet, 4. desember 2019. 

Kontaktpersonar