Utkast til Tiltaksplan for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder

Bilde av villrein i snødekte fjell.
Villrein. Foto: Jarle Lunde.

Utkast til tiltaksplan for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder er ferdig. Planutkastet er nå oversendt til Miljødirektoratet for videre behandling. 

Publisert 01.12.2023

Statsforvalteren i Agder ble i november 2022 gitt i oppdrag av Miljødirektoratet å lede arbeidet med å utarbeide et faglig grunnlag til tiltaksplan for å bedre levevilkårene for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Norsk villreinsenter sør har vært sekretariat for arbeidet. Utkast til tiltaksplan er nå oversendt Miljødirektoratet. Planutkastet kan lastes ned til høyre på denne siden (av tekniske grunner vil vedleggene til planutkastet blir publisert i løpet av kvelden).

Det er regjeringen som har bestemt at det skal lages tiltaksplaner for flere av villreinområdene i Norge. Bakgrunnen er at varsellampene nå lyser rødt for disse områdene. Arbeidet med tiltaksplanen er en del av kvalitetsnormen for villrein som du kan lese mer om på villrein.no/kvalitetsnorm/.

Mer om bakgrunn for oppdraget og prosjektet, kan dere finne her: Tiltaksplan for villrein | Statsforvalteren i Agder.

Miljødirektoratet vil oversende planen med sine råd og vurderinger til Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet skal så sende tiltaksplanen ut på en offentlig høring. Alle som ønsker det, kan dermed uttale seg til de foreslåtte tiltakene.

Tiltaksplanen som utarbeides sees også i sammenheng med en stortingsmelding om villrein som Klima- og miljødepartementet arbeider med.