Tiltaksplan for villrein

Foto: Anders Mossing, Norsk villreinsenter.
Oppdatert 06.06.2023

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag å lede arbeidet med utarbeidelse av tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Utkast til tiltaksplan og oversendingsbrev med faglige anbefalinger fra Statsforvalteren skal leveres til Miljødirektoratet innen 1. desember 2023. 

Statsforvalteren arrangerte åpent oppstartsmøte om tiltaksplanen for villreinområdene på Bykle hotell 17. mars 2023. Program og foredrag fra oppstartsmøtet finner du her.

Møtet ble også strømmet digitalt og du kan se videoopptak av oppstartsmøtet her


Norges villreinstammer er de siste livskraftige bestandene av vill fjellrein i Europa. Vi har derfor et særlig ansvar for å ta vare på arten, som fikk status som nær truet i den norske rødlista for 2021.

Kvalitetsnorm

Kvalitetsnormen for villrein ble fastsatt i 2020. Formålet med normen er å bidra til at villrein og villreinområder forvaltes slik at internasjonale forpliktelser overholdes, og at nasjonale målsetninger om levedyktige bestander nås. I 2022 ble Norges ti største villreinområder klassifisert, og ingen av villreinområdene ble vurdert til god kvalitet. Setesdal Ryfylke villreinområde fikk dårlig kvalitet i klassifiseringen og Setesdal Austhei fikk middels kvalitet. 

Tiltaksplan

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides tiltaksplaner for flere av de nasjonale villreinområdene, inkludert Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Målet er å oppnå minimum middels kvalitet snarest mulig, og på lengre sikt oppnå god kvalitet. Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med utarbeidelse av en tiltaksplan for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, med Norsk Villreinsenter Sør som sekretariat. Utkast til tiltaksplan skal leveres til Miljødirektoratet innen 1. desember 2023. 

Faggrupper

I arbeidet med tiltaksplan for villrein er det etablert seks rådgivende faggrupper for prosjektgruppa og styringsgruppa. Faggruppene består av ressurspersoner fra relevante aktører, sentral- og regional forvaltning, kommuner, interesseorganisasjoner mm. De gis et mandat og utfordres på konkrete problemstillinger, for å komme opp med forslag til tiltak og avveininger rundt hvert enkelt. Arbeidsbeskrivelsene til faggruppene finner du her.


Publisert 25.09.2023, Sist endret 26.09.2023

Innspill fra faggruppene for tiltaksplan villrein er levert

Faggruppene for tiltaksplanen for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder har nå levert sine innspill til prosjektgruppa. Innspillene fra faggruppene er tilgjengelig lenger ned på siden.


Publisert 25.09.2023, Sist endret 27.09.2023

Tiltaksplan for villrein på Heiplansamlingen 2023

Oppsummering av arbeidet med Tiltaksplan for villrein i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei på årets Heiplansamling i Morgedal 19.-20. juni.


Publisert 15.05.2023

Faggruppene - Tiltaksplan villrein

I arbeidet med tiltaksplan for villrein er det etablert seks rådgivende faggrupper for prosjektgruppa og styringsgruppa.


Publisert 15.05.2023, Sist endret 11.08.2023

Innspill til tiltaksplan for villrein

Fristen for å sende inn innspilll til tiltaksplan villrein har nå gått ut. Alle innspill som har kommet inn, er samlet i ett dokument og vil bli behandlet i de faggruppene innspillene er aktuelle for. 


Publisert 25.04.2023

Program, foredrag og videoopptak fra oppstartsmøte for Tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei

Statsforvalteren arrangerte åpent oppstartsmøte om tiltaksplanen for villreinområdene på Bykle hotell 17. mars 2023. Møtet ble også strømmet digitalt.

Program for oppstartsmøtet finner du under sammen med lenke til foredragene som ble holdt på møtet. Du finner også lenke til videoopptak av møtet nederst.


Publisert 16.03.2023

Skjema for registering av medlem i Referansegruppa

Dersom du ønsker å være med i referansegruppa for Tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei, kan du registrere deg i skjemaet under. 


Publisert 07.03.2023

Oppstartsmøte om tiltaksplan for villreinområdene Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei

Statsforvalteren arrangerer åpent oppstartsmøte om tiltaksplan for villreinområdene på Bykle hotell fredag 17. mars. Møtet blir også strømmet og kan følges digitalt. 


Innspill til tiltaksplanen

Statsforvalteren i Agder inviterte alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområde. Fristen for innspill var 23. juni 2023.

Vi ønsket innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging og tiltak som krever endring i lov eller forskrift

Les avgitte innspill på denne lenken >