Tiltaksplan for villrein

Foto: Anders Mossing, Norsk villreinsenter.
Oppdatert 04.12.2023

Utkast til tiltaksplan for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder er ferdig. Planutkastet er nå oversendt til Miljødirektoratet for videre behandling. 

Last ned: Utkast til tiltaksplan for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder

Les mer om oversendelsen av utkast til tiltaksplan for villrein

 


Norges villreinstammer er de siste livskraftige bestandene av vill fjellrein i Europa. Vi har derfor et særlig ansvar for å ta vare på arten, som fikk status som nær truet i den norske rødlista for 2021.

Kvalitetsnorm

Kvalitetsnormen for villrein ble fastsatt i 2020. Formålet med normen er å bidra til at villrein og villreinområder forvaltes slik at internasjonale forpliktelser overholdes, og at nasjonale målsetninger om levedyktige bestander nås. I 2022 ble Norges ti største villreinområder klassifisert, og ingen av villreinområdene ble vurdert til god kvalitet. Setesdal Ryfylke villreinområde fikk dårlig kvalitet i klassifiseringen og Setesdal Austhei fikk middels kvalitet. 

Tiltaksplan

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides tiltaksplaner for flere av de nasjonale villreinområdene, inkludert Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Målet er å oppnå minimum middels kvalitet snarest mulig, og på lengre sikt oppnå god kvalitet. Statsforvalteren i Agder fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med utarbeidelse av en tiltaksplan for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, med Norsk Villreinsenter Sør som sekretariat.

Forslag til tiltak ble presentert på digitalt møte 17. november. Utkast til tiltaksplan ble levert til Miljødirektoratet 1. desember 2023. 

Oppstartsmøte

Statsforvalteren arrangerte åpent oppstartsmøte om tiltaksplanen for villreinområdene på Bykle hotell 17. mars 2023. Program og foredrag fra oppstartsmøtet finner du her.

Møtet ble også strømmet digitalt og du kan se videoopptak av oppstartsmøtet her

Faggrupper

I arbeidet med tiltaksplan for villrein ble det etablert seks rådgivende faggrupper for prosjektgruppa og styringsgruppa. Faggruppene bestod av ressurspersoner fra relevante aktører, sentral- og regional forvaltning, kommuner, interesseorganisasjoner mm. De ble gitt et mandat og utfordret på konkrete problemstillinger, for å komme opp med forslag til tiltak og avveininger rundt hvert enkelt. Arbeidsbeskrivelsene til faggruppene finner du her.


Publisert 01.12.2023

Utkast til Tiltaksplan for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder

Utkast til tiltaksplan for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder er ferdig. Planutkastet er nå oversendt til Miljødirektoratet for videre behandling. 


Publisert 21.11.2023

Forslag til tiltak for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder

Det siste året har det vært jobbet intensivt og bredt med utkast til tiltaksplan for å bedre tilstanden i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder. Forslagene til tiltak ble lagt fram i møte med de som har vært involvert i arbeidet og andre interesserte 17. november.


Publisert 12.10.2023

Avsluttende møte for arbeidet med tiltaksplan villrein

Vi inviterer med dette til et avsluttende digitalt møte for arbeidet med utkast til tiltaksplan for Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder den 17. november kl. 09.30 til 11.30.


Publisert 25.09.2023, Sist endret 26.09.2023

Innspill fra faggruppene for tiltaksplan villrein er levert

Faggruppene for tiltaksplanen for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder har nå levert sine innspill til prosjektgruppa. Innspillene fra faggruppene er tilgjengelig lenger ned på siden.


Publisert 25.09.2023, Sist endret 27.09.2023

Tiltaksplan for villrein på Heiplansamlingen 2023

Oppsummering av arbeidet med Tiltaksplan for villrein i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei på årets Heiplansamling i Morgedal 19.-20. juni.


Publisert 15.05.2023

Faggruppene - Tiltaksplan villrein

I arbeidet med tiltaksplan for villrein er det etablert seks rådgivende faggrupper for prosjektgruppa og styringsgruppa.


Publisert 15.05.2023, Sist endret 11.08.2023

Innspill til tiltaksplan for villrein

Fristen for å sende inn innspilll til tiltaksplan villrein har nå gått ut. Alle innspill som har kommet inn, er samlet i ett dokument og vil bli behandlet i de faggruppene innspillene er aktuelle for. 


Publisert 25.04.2023

Program, foredrag og videoopptak fra oppstartsmøte for Tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei

Statsforvalteren arrangerte åpent oppstartsmøte om tiltaksplanen for villreinområdene på Bykle hotell 17. mars 2023. Møtet ble også strømmet digitalt.

Program for oppstartsmøtet finner du under sammen med lenke til foredragene som ble holdt på møtet. Du finner også lenke til videoopptak av møtet nederst.


Publisert 16.03.2023

Skjema for registering av medlem i Referansegruppa

Dersom du ønsker å være med i referansegruppa for Tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei, kan du registrere deg i skjemaet under. 


Publisert 07.03.2023

Oppstartsmøte om tiltaksplan for villreinområdene Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei

Statsforvalteren arrangerer åpent oppstartsmøte om tiltaksplan for villreinområdene på Bykle hotell fredag 17. mars. Møtet blir også strømmet og kan følges digitalt. 


Innspill til tiltaksplanen

Statsforvalteren i Agder inviterte alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområde. Fristen for innspill var 23. juni 2023.

Vi ønsket innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging og tiltak som krever endring i lov eller forskrift

Du kan lese avgitte innspill på denne lenken >