Tillatelse til utfylling i Flisebukta

Statsforvalteren gir Kanalbyen Eiendom AS tillatelse til utfylling av inntil 33 000 m3 sprengstein i sjø i Flisebukta. 

Publisert 12.05.2021

Kanalbyen Eiendom AS har etter søknad fått tillatelse til å fylle ut inntil 33 000 m3 sprengstein i Flisebukta i Kristiansand kommune. Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 7, og er gitt på visse vilkår. Det skal bl.a. benyttes siltgardin under anleggsarbeidene for å hindre spredning av forurensede sedimentpartikler og eventuelle partikler fra utsprengte masser.

Den omsøkte utfyllingen er en del av et større utbyggingsprosjekt. Det vil etter planen gå en ny og breiere vei på deler av utfyllingen.

Tillatelsen med tilhørende vilkår er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no