Drenering – økte satser fra 1. juli 2023

Nye satser er 4 000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft. Her finner du informasjon fra Landbruksdirektoratet.

Publisert 04.07.2023

E-post fra Landbruksdirektoratet 19.06.2023:

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 4 000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4 000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2023. Partene er enige om at satsene skal ligge fast på dette nivået og at bevilgningen holdes uendret på 68 mill. kroner i 2024. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord blir oppdatert med de nye satsene.

Av hensyn til blant annet vannmiljøutfordringer, skal arealer med korn, grønnsaker og poteter fortsatt prioriteres ved fordeling av midler.

Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket ikke er påbegynt

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd. Samtidig skal kommunen inndra tidligere innvilget tilskudd ved å Avslutte den gamle saken i Agros. I tillegg til endret tilskuddssum, kan det bli ny arbeidsfrist. I mellomtiden kan også planene ha blitt endret. Foruten god forvaltningsskikk og ryddig saksbehandling, vil denne praksisen bidra til å sikre korrekte statistikkopplysninger.

Etter en endring I fagsystemet i 2022 styres tilskuddssatsene ut fra søknadsdato, og ikke vedtaksdato som tidligere lå til grunn for tilskuddssatsene. For søknader som kommunen ikke har behandlet før 1. juli, kan søker tilsvarende trekke gammel søknad og søke på nytt etter 1. juli.

Tilleggsinformasjon fra Ldir 08.09.2023: I Agros er det ikke mulig for søker eller kommunen å trekke en sak med et vedtak. Kommunen må omgjøre vedtaket (til avvist eller avslått), før det ev. kan sendes inn en ny søknad som kan behandles etter nye satser. 

Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket er påbegynt

Etter forskriftens § 3 kan det ikke gis tilskudd der tiltaket er påbegynt. Dette betyr at det ikke kan gis tilskudd etter fornyet søknad og med nye satser i slike tilfeller.

Fagsystemet Agros blir oppdatert med nye satser

De nye satsene er innarbeidet i fagsystemet Agros med virkning fra og med 1.7.2023.

Behov for økte rammer

Høyere satser vil medføre flere søknader og større behov for tilskuddsmidler. Med en begrenset satsøkning antar vi likevel at de fleste fylkene har tilstrekkelige midler. De som imidlertid likevel trenger mer midler, sender en begrunnet anmodning til Landbruksdirektoratet om behov for økt ramme i 2023.

Statsforvalteren skal innen 1.9. hvert år skaffe seg oversikt over bruk av midler i kommunene, slik det fremgår av Tilskudd til drenering av jordbruksjord – Forvaltningsansvar og saksbehandling på Landbruksdirektoatets nettside. Direktoratet vil uansett vurdere nye fylkesvise rammer i tildelingsbrevet for 2024.