Infoskriv 7. desember 2023

  • Frist i Agros
  • Frist i ØKS
  • Frister i PT
  • RMP – saksbehandling, kontroll og frister
  • Produksjonssvikt
  • Produsentnummeret ute av Landbruksregisteret
  • Ønsker til kommunesamling 2024
Publisert 07.12.2023

Frist i Agros

Frist for å godkjenne vedtak og utbetalinger i Agros er søndag 10. desember for de fleste ordningene. Kommunen kan altså godkjenne f.eks. dreneringssøknader ut denne uka. 

Fra og med 11. desember til og med 3. januar vil det ikke bli kjørt utbetalinger og tilbakebetalingskrav fra Agros. 

Fra 4. januar kan vi godkjenne vedtak når Landbruksdirektoratet / Statsforvalteren har lagt inn ny ramme på ordningen.

Frist i ØKS

Rett over nyttår er det som vanlig virkesdatakjøring for tømmer som er avvirket nå i desember. Avleveringsfrist er satt til 5. januar, og kjøredato er mandag 8. januar 2024.

Skogeiere som ønsker å innbetale ekstra skogfond for 2023 og få bokført dette på 2023 regnskapet kan registrere dette selv og de kan gjøre dette tom 5. januar 2024.

Frister i PT

Landbruksdirektoratet ber saksbehandlere om å sette søknadene til foreløpig godkjent / avvist / avslått innen 23. desember. Denne "fristen" er for å gi en oversikt i god tid før Landbruksdirektoratet fastsetter endelige satser 19. januar. Søknadene kan endres etterpå.

19. januar: Frist for saksbehandler å sette søknad med etterregistrerte opplysninger til foreløpig godkjent / avvist / avslått for søknader som skal være med i hovedutbetalingen.

4. februar: Frist for å fatte vedtak ved endelig godkjenning.

Hovedutbetalingen er 14. februar.

Se oversikt over viktige datoer i saksbehandlingsrundskrivet.

RMP – saksbehandling, kontroll og frister

30. oktober–22. desemberer saksbehandlingsperioden for regionale miljøtilskudd (RMP). Kommunen skal ha behandlet (foreløpig godkjenne, avslå eller avvise) søknadene innen denne datoen.

Risikobasert kontroll er en del av saksbehandlingsprosessen. Under en risikobasert kontroll vil enkelte søknader eller enkelte opplysninger i søknaden bli gjenstand for en utvidet gjennomgang.

Minst 5 prosent av søknadene som landbrukskontoret behandler per søknadsomgang skal det være gjennomført stedlig kontroll av (eventuelt dokumentkontroll) før saksbehandlingsfristen. Søknader som skal kontrolleres må velges ut til kontroll før de godkjennes, det vil si når de har status «mottatt» eller «under behandling», og det må hakes av for stedlig kontroll i eStil-RMP.

Kommunens frist for å sette søknader til foreløpig godkjenning er 22. desember. Etter at Statsforvalteren har fastsatt endelige satser må kommunen foreta endelig godkjenning (attestering) av søknadene som skal være med i hovedutbetalingen. Perioden for endelig godkjenning er 3. februar–16. februar.

Hovedutbetalingen er 14. mars.

Produksjonssvikt

Forslag til nye satser skal opp i Stortinget ca. 15. desember. Satsene kommer ikke inn i Agros før etter nyttår. Vi har derfor begynt å gjøre vedtak etter gamle satser. Så kan det komme en etterutbetaling på disse søknadene i 2024.

I produksjonssviktordningen kan Statsforvalteren gjøre vedtak i Agros fram til 18. desember. Det er fint om dere i kommunene kan bli ferdig med presaksbehandling av saker som haster de kommende dagene.

Se artikkel om kommunens oppgaver.

I Agros er det en funksjon hvor søker selv kan ettersende manglende dokumentasjon direkte i saken, og det er derfor utarbeidet en enkel brukerveiledning som beskriver hvordan søker kan laste opp flere dokumenter via Altinn.

Se brukerveiledning for å ettersende dokumenter.

Produsentnummeret ute av Landbruksregisteret

Landbrukets Dataflyt har overtatt ansvaret for produsentnummeret fra Landbruksdirektoratet.

Saksbehandlere i kommunen skal fortsette dagens praksis med å opprette knytning mellom foretak og landbrukseiendommer, slik at foretakene får registrert driftssenter i Landbruksregisteret.

Se informasjon som vi har fått fra Landbruksdirektoratet.

Vi har oppdatert vår informasjon om å knytte foretak til driftssenter.

Ønsker til kommunesamling 2024

Vi har invitert kommunene til å komme med innspill og ønsker til neste kommunesamling – lengde, tid på året, hvilke bolker som er viktigst osv. Lenke til skjema finner du i e-post fra Kjellfrid Straume 21. november. Svarfrist: 20. desember.